انتقال میتوکندری از سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های اپی تلیالی مجاری پروگسیمال کلیوی را از نظر ساختاری و عملکردی در نفروپاتی دیابتی در شرایط درون تنی ترمیم می کنند

تاریخ انتشار: شنبه 07 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

مکانیسم های درمانی دخیل در ترمیم اپی تلیوم مجاری کلیوی نفروپاتی دیابتی(DN) بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) به طور کامل نشان داده نشده است. اخیرا، انتقال میتوکندری به عنوان یک عملکرد جدید BM-MSCها برای نجات سلول های آسیب دیده گزارش شه است. ما انتقال میتوکندری از BM-MSCهای به طور سیستمیک استفاده شده برای سلول های اپی تلیالی مجاری پروگسیمال(PTECs) در جانور دیابتی القا شده با استرپتوزتوسین(STZ) را بررسی کردیم. هم چنین BM-MSCها زمانی که به صورت‌ازمایشگاهی هم کشت شدند، میتوکندری شان را به PTECهای مختل شده منتقل کردند که آپوپتوز PTECهای مختل شده را سرکوب کرد. علاوه بر این، میتوکندری های جداسازی شده از BM-MSCها بیان سوپراکسیداز دیسموتاز 2 میتوکندریایی و بیان Bcl-2 را تقویت کرد و تولید گونه های اکسیژن فعال(ROS) را در شرایط آزمایشگاهی مهار کرد. میتوکندری های جداسازی شده نیز ترانسلوکاسیون هسته ای PGC-1α را مهار کردند و بیان مگالین و SGLT2 را تحت شرایط گلوکز بالا(HG) در PTECها احیا کرد. علاوه بر این، میتوکندری های جداسازی شده که به طور مستقیم به زیر کپسول کلیوی رت های استرپتوزتوسینی تزریق شدند، مورفولوژی سلولی STZ-PTECها و ساختار غشای پایه مجاری و حاشیه مسوالی را در شرایط درون تنی بهبود بخشیدند. این مطالعه برای اولین بار انتقال میتوکندریایی از BM-MSCهای به طور سیستمیک استفاده شده برای PTECهای آسیب دیده در شرایط درون تنی را نشان می دهد و برای اولین بار مکانیسم های دخیل در اثرات درمانی بالقوه انتقال میتوکندریایی از BM-MSCها به نفروپاتی دیابتی را بررسی می کند.

Sci Rep. 2019 Mar 26;9(1):5184. doi: 10.1038/s41598-019-40163-y.

Mitochondria transfer from mesenchymal stem cells structurally and functionally repairs renal proximal tubular epithelial cells in diabetic nephropathy in vivo.

Konari N1, Nagaishi K2, Kikuchi S3, Fujimiya M1.

Abstract

The underlying therapeutic mechanism of renal tubular epithelium repair of diabetic nephropathy (DN) by bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) has not been fully elucidated. Recently, mitochondria (Mt) transfer was reported as a novel action of BM-MSCs to rescue injured cells. We investigated Mt transfer from systemically administered BM-MSCs to renal proximal tubular epithelial cells (PTECs) in streptozotocin (STZ)-induced diabetic animals. BM-MSCs also transferred their Mt to impaired PTECs when co-cultured in vitro, which suppressed apoptosis of impaired PTECs. Additionally, BM-MSC-derived isolated Mt enhanced the expression of mitochondrial superoxide dismutase 2 and Bcl-2 expression and inhibited reactive oxygen species (ROS) production in vitro. Isolated Mt also inhibited nuclear translocation of PGC-1α and restored the expression of megalin and SGLT2 under high glucose condition (HG) in PTECs. Moreover, isolated Mt directly injected under the renal capsule of STZ rats improved the cellular morphology of STZ-PTECs, and the structure of the tubular basement membrane and brush border in vivo. This study is the first to show Mt transfer from systemically administered BM-MSCs to damaged PTECs in vivo, and the first to investigate mechanisms underlying the potential therapeutic effects of Mt transfer from BM-MSCs in DN.

PMID: 30914727
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان