شناسایی استراتژی های غضروف زایی برای مهندسی بافت غضروف مفصلی

تاریخ انتشار: شنبه 14 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

یک گام کلیدی در مهندسی بافت غضروف مفصلی تمایز غضروفی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به کندروسیت ها(سلول های غضروفی طبیعی) است. غضروف زایی بوسیله فاکتور رشد مبدل-بتا(TGF-β) تنظیم می شود که سیتوکین با عمر کوتاه است که اثر آن بوسیله ذخیره سازی در ماتریکس خارج سلولی طولانی تر می شود. هدف به کار بردن مهندسی بافت به حداکثر رساندن محصول سلول های بنیادی مزانشیمی تمایز یافته است. آزمایش های اخیر شامل سلول دار کردن سازه های هیدروژلی با لایه ای از سلول های بنیادی مزانشیمی در زیر لایه ای از کندروسیت ها، سلول های کشت شده در سازه را از بالا با TGF-β اگزوژن تحریک می کنند و سپس آن را به صورت آزمایشگاهی کشت می دهند. برای بررسی کارایی این استراتژی، ما یک مدل ریاضی را برای توصیف برهمکنش ها بین سلول های بنیادی مزانشیمی، کندروسیت ها و TGF-β ایجاد کردیم. با استفاده از این مدل، ما اثر تنوع در غلظت اولیه TGF-β ، تراکم اولیه سلول های بنیادی مزانشیمی و کندروسیت ها و عمق مربوط به هر دو لایه را روی ترکیب طولانی مدت سازه بافتی بررسی کردیم.

J Tissue Eng. 2019 Apr 22;10:2041731419842431. doi: 10.1177/2041731419842431. eCollection 2019 Jan-Dec.

Identifying chondrogenesis strategies for tissue engineering of articular cartilage.

Chen MJ1,2, Whiteley JP3, Please CP2, Ehlicke F4, Waters SL2, Byrne HM2.

Abstract

A key step in the tissue engineering of articular cartilage is the chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) into chondrocytes (native cartilage cells). Chondrogenesis is regulated by transforming growth factor-β (TGF-β), a short-lived cytokine whose effect is prolonged by storage in the extracellular matrix. Tissue engineering applications aim to maximise the yield of differentiated MSCs. Recent experiments involve seeding a hydrogel construct with a layer of MSCs lying below a layer of chondrocytes, stimulating the seeded cells in the construct from above with exogenous TGF-β and then culturing it in vitro. To investigate the efficacy of this strategy, we develop a mathematical model to describe the interactions between MSCs, chondrocytes and TGF-β. Using this model, we investigate the effect of varying the initial concentration of TGF-β, the initial densities of the MSCs and chondrocytes, and the relative depths of the two layers on the long-time composition of the tissue construct.

PMID: 31040937
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان