جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  پیوند iPSCهای موشی به بیضه مدل موشی آزواسپرمی: مطالعه ای درون تنی و برون تنی

تاریخ انتشار: شنبه 14 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

این مطالعه در صدد القای اسپرماتوژنز دربیضه آزواسپرم از طریق سلول های شبه بنیادی اسپرماتوگونیایی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) یا SSCLCs بعد از پیوند درون تنی یا برون تنی iPSCها و کشت سه بعدی اندام بود.iPSCهای موشی نشان دار شده با DiI به بیضه مدل موشی آزواسپرمی(پیش تیمار شده با بوسولفان 40 میلی گرم/کیلوگرم) پیوند شدند. این مطالعه بر مبنای دو گروه آزمایشی طراحی شد. در گروه آزمایشی اول(درون تنی)، iPSCهای نشان دار شدده به بیضه میزبان آزوسپرمی پیوند شدند. در گروه آزمایشی دوم (برون تنی)، بعد از پیوند سلولی، قطعات بیضه میزبان برای کشت سه بعدی اندام استفاده شد و بیضه بدون پیوند سلولی با روشی مشابه به عنوان کنترل استفاده شد. نمونه ها بوسیله ردیابی DiI، ایمنوهیستوشیمی و سنجش qRT-PCR ارزیابی شدند. دو هفته بعد از پیوند iPSCها، ارزیابی مولکولی نشان داد که بیان Plzf، Thy1، Vasa و Gfra1 به طور قابل توجهی() در بیضه های میزبان افزایش یافت و مجتمع شدن iPSCهای نشان دار شده از طریق بیان Plzf و Thy1 در قاعده مجاری سمنی فروس مشخص شد. این یافته ها توانایی iPSCها برای خانه گزینی درون نیچ بیضه را نشان می دهد و نشان دهنده نقش القایی حیاتی سیگنال های ریز محیط در تمایز iPSCها به سلول های شبه سلول های بنیادی اسپرماتوگونیایی را نشان می دهد.

Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2019 Dec;47(1):1585-1594. doi: 10.1080/21691401.2019.1594854.

Transplantation of mouse iPSCs into testis of azoospermic mouse model: in vivo and in vitro study.

Rahmani F1, Movahedin M1, Mazaheri Z2, Soleimani M3.

Abstract

This study aimed to induce spermatogenesis in azoospermic testis through induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived spermatogonial stem cell-like cells (SSCLCs) after iPSCs in vivo and in vitro transplantation and three-dimensional organ culture. DiI-labelled mouse iPSCs were transplanted to azoospermic testis mouse model (pretreated by busulfan 40 mg/kg). This study was designed based on two experimental groups. In experimental group 1(in vivo) labelled iPSCs were transplanted to azoospermic host testis. In experimental group 2 (in vitro) after cell transplantation, fragments of host testes were set as 3D organ culture and testis without cells transplantation served as the control group by the same method. The samples were evaluated by tracing DiI, cell homing, immunohistochemistry, and quantitative RT PCR assays. 2 weeks after iPSCs transplantation, the molecular assessment showed that Plzf, Thy1, Vasa and Gfra1 expression were increased significantly (p ≤ .05) in host testis and labelled iPSCs co-localized by the Plzf and Thy1 markers expression in the base of seminiferous tubules. These findings suggest the ability of iPSCs to achieve homing in the testis niche and indicate the critical inductive role of microenvironment signals in the differentiation of iPSCs to spermatogonial stem cell-like cells.

PMID: 31007064
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان