جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  دانش، آگاهی و نگرش والدین برای اهدای خون بند ناف و گزینه های ذخیره سازی: یک بررسی جامع

تاریخ انتشار: جمعه 20 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

چکیده
زمینه:
برای بیش از 25 سال خون بند ناف به عنوان جایگزینی برای مغز استخوان برای استفاده درمانی در مشکلات خونی، سیستم ایمنی و اختلالات متابولیک مورد استفاده قرار می گیرد. والدین می توانند تصمیم بگیرند که آیا آنها خواهان ذخیره سازی خصوصی خون بند ناف نوزاد خود برای استفاده بعدی در صورت نیاز یا به طور عمومی هستند یا خیر. والدین باید از گزینه هایی که برای خون بند ناف نوزاد استفاده می کنند مطلع باشند و به اطلاعات مربوطه که به تصمیم گیری درست آن ها در زمان انتخاب کمک می کند. دسترسی داشته باشند. هدف از این مقاله شناسایی دانش و آگاهی والدین از اهدای خون بند ناف، گزینه های ذخیره سازی خصوصی و استفاده از سلول های بنیادی و منابع والدین و منابع ترجیحی این اطلاعات است.
مواد و روش ها:
بررسی یکپارچه با استفاده از چند پایگاه داده الکترونیکی برای شناسایی مقالات در مورد دانش، نگرش و نگرش والدین نسبت به اهدای خون بند ناف و بانکی، انجام شد. ابزار CASP برای تعیین اعتبار و کیفیت مطالعات موجود در این بررسی مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج:
جستجوی ادبیات بین المللی 25 مقاله را شناسایی کرد که معیارهای ورودی را دارا بودند. این بررسی جامع، دانش والدین در مورد ذخیره سازی خون بند ناف و / یا اهدای خون را کم می داند، این در حالی است که گزینه های ذخیره سازی خون بند ناف بیشتر از دانش والدین است. مشخص شد که والدین نگرش مثبت نسبت به اهدای خون بند ناف، از جمله آگاهی از ارزش خون بند ناف و استفاده از آن دارند و آن را به عنوان یک انتخاب اخلاقی و الهی محسوب می شود. دانش استفاده از خون بند ناف با مشکلاتی همراه است و شرکت کنندگان در بسیاری از مطالعات به درستی از آن استفاده نمی کردند. منابع اطلاعاتی برای والدین بر روی خون بند ناف وجود دارد که متنوع و مختلط و متناقض است. متخصصین بهداشتی به عنوان منبع ترجیحی اطلاعات در مورد ذخیره سازی خون بند ناف برای والدین شناسایی شده اند.
نتیجه گیری:
این بررسی یکپارچه شناسایی کرده است که تحقیقات بیشتری باید بر شناسایی اطلاعاتی که والدین انتظار دارند صورت گیرد تا به آن ها برای انتخاب آگاهانه در مورد ذخیره سازی خون بند ناف و شناسایی موانع موجود برای متخصصان بهداشت کمک کند و  اطلاعات مبتنی بر شواهد را برای استفاده از خون بند ناف و گزینه های بانکی ارائه دهد.

BMC Pregnancy Childbirth. 2018 Oct 10;18(1):395. doi: 10.1186/s12884-018-2024-6.

Parents' knowledge, awareness and attitudes of cord blood donation and banking options: an integrative review.

Peberdy L1, Young J2, Massey DL2, Kearney L2,3.

Abstract

BACKGROUND:

For over 25 years cord blood has been used as an alternative to bone marrow for therapeutic use in conditions of the blood, immune system and metabolic disorders. Parents can decide if they would like to privately store their infant's cord blood for later use if needed or to publicly donate it. Parents need to be aware of the options that exist for their infant's cord blood and have access to the relevant information to inform their choice. The aim of this paper is to identify parent's knowledge and awareness of cord blood donation, private banking options and stem cell use, and parent sources and preferred sources of this information.

METHODS:

An integrative review was conducted using several electronic databases to identify papers on parents' knowledge, attitudes and attitudes towards umbilical cord blood donation and banking. The CASP tool was used to determine validity and quality of the studies included in the review.

RESULTS:

The search of the international literature identified 25 papers which met review inclusion criteria. This integrative review identified parents' knowledge of cord banking and/or donation as low, with awareness of cord blood banking options greater than knowledge. Parents were found to have positive attitudes towards cord blood donation including awareness of the value of cord blood and its uses, with the option considered to be an ethical and altruistic choice. Knowledge on cord blood use were mixed; many studies' participants did not correctly identify uses. Information sources for parents on cord blood was found to be varied, fragmented and inconsistent. Health professionals were identified as the preferred source of information on cord blood banking for parents.

CONCLUSIONS:

This integrative review has identified that further research should focus on identifying information that expectant parents require to assist them to make informed choices around cord blood banking; and identifying barriers present for health professionals providing evidence based information on cord blood use and banking options.

PMID: 30305052
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان