جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  ارزیابی DMSO دکستروز به عنوان یک جایگزین مناسب برای DMSO دکستران در حفاظت انجمادی خون بند ناف

تاریخ انتشار: جمعه 20 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه و اهداف:

 خون بند ناف به عنوان یک منبع قابل توجه از سلول های بنیادی خون ساز محسوب می شود. رویکردهای ذخیره سازی استاندارد از نسب 55/50 درصد DMSO در دکستران 40 برای حفاظت انجمادی و محلول مبتنی بر دکستران برای ذوب کردن استفاده می کنند، با این حال، به دلیل خطر بالقوه کریستالی شدن دکستران، تایید دکستران 40 برای استفاده بالینی به صورت محدودی تایید شده یا کلا تایید نشده است. این امر روی حفاظت انجمادی و رویکردهای ذوب کردن اثر می گذارد. کربوهیدرات ها و به ویژخ سوکروز، ترهالوز و گلوکز در کاهش اسیب سلولی طی دهیدراسیون موثر نشان داده اند و پتانسیل حفاظت کننده انجمادی را نشان داده اند. ما در صدد مطالعه یک نسبت 55/50 درصد DMSO در محلول حفاظت انجمادی دکستروز 5 درصد به عنوان جایگزینی برای DMSO دکستران بودیم.

مواد و روش ها:

 18 نمونه به دو دسته تقسیم شده و حفاظت انجمادی شدند، در یک مورد از محلول استاندارد استفاده شد و در دیگری از محلول مورد آزمایش DMSO دکستروز استفاده شد. هر دو گروه ذوب شده و با PBS یا سالین رقیق شدند. تعداد سلول های هسته دار کل، زنده مانی 7-AAD سلول های CD45+ و ریکاوری سلول های زنده CD34+ روی نمونه های ذوب شده ارزیابی شده و بین هر دو گروه مقایسه شد.

نتایج:

 هیچ تفاوتی بین ریکاوری سلول های هسته دار کل بین محلول حفاظت انجمادی مشاهده نشد، با این حال، زنده مانی بالاتر و سلول های زنده CD34+ بیشتری با استفاده از محلول مورد آزمایش مشاهده شد.

جمع بندی:

نتایج نشان داد که محلول حفاظت انجمادی DMSO دکستروز  در مقایسه با محلول استاندارد یعنی زمانی که سلول ها در یک محلول ایزوتونیک ذوب می شوند، نتایج بهتری را نشان دادند. این نشان می دهد که DMSO دکستروز احتمالا یک جایگزین بهتر برای تزریق مستقیم یا زمانی است که محلول ذوب کردن دکستران در دسترس نباشد. زنده مانی سلول های CD45+ و ریکاوری سلول های زنده CD34+ ارتباط مثبتی با پیوند موفق دارد که ارتباط بهینه سازی فرایندهای حفاظت انجمادی و ذوب کردن را نشان می دهد.

Vox Sang. 2019 Feb 7. doi: 10.1111/vox.12755. [Epub ahead of print]

Evaluation of DMSO dextrose as a suitable alternative for DMSO dextran in cord blood cryopreservation.

Raffo D1, Perez Tito L1, Pes ME1, Fernandez Sasso D1.

Abstract

BACKGROUND AND OBJECTIVES:

Umbilical cord blood is considered an alternative source of hematopoietic stem cells. Standard banking procedures use 50/55% DMSO in dextran 40 for cryopreservation and dextran-based solutions for thawing, however, due to the potential risk of crystallization of dextran, dextran 40 approved for clinical use has become limited or unavailable. This affects cryopreservation and thawing procedures. Carbohydrates, in particular sucrose, trehalose and glucose, have been shown to be effective in reducing cell damage during dehydration and have cryoprotective potential. We aim to study a 50/55% DMSO in 5% dextrose cryopreservation solution as an alternative to DMSO dextran.

MATERIALS AND METHODS:

Eighteen samples were divided into two aliquots and cryopreserved, one using standard solution and the other with DMSO dextrose experimental solution. Both aliquots were thawed and diluted with PBS or saline. Total nucleated cells counts, 7-AAD viability of CD45+ cells and recovery of CD34+ viable cells were assessed on thawed samples and compared between pair of aliquots.

RESULTS:

No differences were observed in the total nucleated cells recovery between cryopreservation solutions, however, higher viability and CD34+ viable cells recoveries were observed using the experimental solution.

CONCLUSION:

Results showed that DMSO dextrose cryopreservation solution had better results than the standard solution when thawed in an isotonic solution. This indicates that DMSO dextrose is probably a better alternative for direct infusion or when dextran thawing solutions are unavailable. Viability of CD45+ cells and recovery of CD34+ viable cells have positive correlation with engraftment, highlighting the relevance of the optimization of the cryopreservation and thawing process.

PMID: 30734294
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان