جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  پرده آمنیوتیک و بند ناف حفاظت انجمادی شده برای زخم ناشی از پرتو با سخت شامه آسیب دیده: یک گزارش موردی

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

یک مرد 87 ساله برای ملانومای سر و بدنبال آن پرتو درمانی برای متاستاز سرطان به جمجمه متحمل جراحی شد. یک زخم ناشی از پرتو به استئو-رادیونکروز تبدیل شد که نیازمند برش استخوان نکروزی شد که منجر به یک زخم 5/7 در 5/8 سانتی متری روی سخت شامه شد که بر خلاف تلاش های زیادی که بوسیله مدیریت های درمانی زخم های موضعی صورت می گیرد، بهبود نیافت. به دلیل ذات مقاون زخم، نوارهای آلوگرافت بند ناف حفاظت انجمادی شده (cUC) روی ناحیه آسیب دیده سخت شامه قرار داده شد که این امر ظرف مدت چهار هفته منجر به تشکیل بافت گرانوله رگ دار قابل توجه در بستر مرکزی زخم شد. اپی تلیزاسیون مجدد پیرامون زخم بوسیله تزریق محلول ماتریکس بند ناف پرده آمنیوتیک(AMUC) در هفته 16 بیشتر بهبود یافت و مجددا بوسیله کار برد نوارهای cUC و تزریق AMUC به نزدیکی استخوان نکروزی در هفته 21 کامل شد. رگزایی استخوان نکروزی بوسیله به کار گیری cUC و تزریق AMUC به طور مستقیم به حاشیه های زخم به ترتیب در هفته های 29 و 34 بیشتر بهبود یافت که با بکارگیری هیدروژل AMUC که طی دوره هشت هفته ای به مدت چهار بار مورد استفاده قرار گرفت، دنبال شد. در هفته 96، بافت اپی تلیالی شده سالم زیر حاشیه های استخوانی نکروزه شکل گرفت. این گزارش قابلیت های بازسازی کننده منحصربفرد cUC و AMUC را در پیشبرد بهبودی زخم روی سخت شامه آسیب دیده در یک زخم جمجمه ای و اسکالپ ناشی از پرتو عمقی و با دوام نشان می دهد.

J Wound Care. 2019 Feb 1;28(Sup2):S4-S8. doi: 10.12968/jowc.2019.28.Sup2.S4.

Cryopreserved amniotic membrane and umbilical cord for a radiation-induced wound with exposed dura: a case report.

Fernandez D1.

Abstract

An 87-year old male received surgical excision of scalp melanoma and subsequent radiotherapy due to metastasis to the skull. A radiation-induced wound developed with osteoradionecrosis that required necrotic bone excision resulting in a 7.5x8.5cm wound over the exposed dura, which remained non-healing despite many attempts by local wound care management. Due to the refractory nature of the wound, strips of cryopreserved umbilical cord (cUC) allograft were applied over the exposed dura resulting in significant vascular granulation tissue formation in the central wound bed within four weeks. Re-epithelialisation around the wound perimeter was further promoted by injection of particulate amniotic membrane umbilical cord matrix (AMUC) at the 16th week, and completed by another application of cUC strips and injection of AMUC proximal to the necrotic bone at the 21st week. Vascularisation of the necrotic bone was further promoted by application of cUC and AMUC injection directly into the bony margins at 29 weeks and 34 weeks, respectively, followed by application with an AMUC-hydrogel paste, applied four times over an eight week interval. By 96 weeks, healthy re-epithelialised tissue had formed under the necrotic bony margins. This report highlights the unique regenerative capabilities of cUC and AMUC in promoting wound healing over exposed dura in a long-standing full-thickness, radiation-induced scalp and skull wound.

PMID: 30767634
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان