پروتکلی برای سلول زدایی حلزون گوش موش بری مهندسی بافت گوش داخلی

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

در پستانداران سلول های مویی حس کننده نیروی مکانیکی که شنوایی را تسهیل می کنند فاقد توانایی بازسازی هستند که این امر درمان ناشنوایی را محدود می کند. استراتژی های فعلی طب بازساختی روی پیوند سلول های بنیادی یا دستکاری ژنتیکی سلول های پشتیبان پیرامونی در گوش داخلی فوکوس کرده است تا جایگزینی سلول های بنیادی آسیب دیده برای تصحیح ناشنوایی را تحریک کند. ماتریکس خارج سلولی(ECM) که نقش حیاتی را در القا و نگهداری عملکرد سلول های بنیادی بازی می کند، هنوز به خوبی بررسی نشده است. استفاده از ECM حلزونی به عنوان داربست برای رشد سلول های بنیادی بالغ ممکن است دیدگاه های ارزشمندی را در مورد این که چگونه ترکیبات و معماری محیط خارج سلولی به سلول ها در حفظ عملکرد شنوایی کمک می کند، ارائه دهد. در این جا ما روشی را برای جداسازی و سلول زدایی حلزون از موش و استفاده به عنوان داربستی که سلول های بنیادی بالغ پرفیوژ شده را پذیرا است ارائه می کنیم.در پروتکل فعلی، حلزون از موشی که کشته شده بود جداسازی شده، سلول زدایی شده و دکلسیفه شد. بعد از آن، سلول های ژله وارتون انسانی(hWJCs) که از بند ناف جداسازی شده بودند با دقت به درون هر حلزون پرفیوژ شد. حلزون به عنوان بیوراکتور استفاده شد و سلول ها قبل از این مورد آنالیز قرار گیرند برای 30 روز روی آن ها کشت شدند. حلزون سلول زدایی شده ساختار خارج سلولی قابل شناسایی را حفظ کرد اما حضور سلول ها و اجزای قابل توجه DNA محسوس نبود. سلول های پرفیوژ شده به درون حلزون بیشتر به داخل و خارج حلزون هجوم بردند و بدون هیچ مشکلی تا 30 روز رشد کردند. بنابراین، روش فعلی می تواند برای مطالعه نحوه اثر گذاری ECM حلزون روی رفتار و تکوین سلولی استفاده شود.

J Vis Exp. 2018 Jan 1;(131). doi: 10.3791/56523.

A Protocol for Decellularizing Mouse Cochleae for Inner Ear Tissue Engineering.

Neal CA1, Nelson-Brantley JG1, Detamore MS2, Staecker H1, Mellott AJ3.

Abstract

In mammals, mechanosensory hair cells that facilitate hearing lack the ability to regenerate, which has limited treatments for hearing loss. Current regenerative medicine strategies have focused on transplanting stem cells or genetic manipulation of surrounding support cells in the inner ear to encourage replacement of damaged stem cells to correct hearing loss. Yet, the extracellular matrix (ECM) may play a vital role in inducing and maintaining function of hair cells, and has not been well investigated. Using the cochlear ECM as a scaffold to grow adult stem cells may provide unique insights into how the composition and architecture of the extracellular environment aids cells in sustaining hearing function. Here we present a method for isolating and decellularizing cochleae from mice to use as scaffolds accepting perfused adult stem cells. In the current protocol, cochleae are isolated from euthanized mice, decellularized, and decalcified. Afterward, human Wharton's jelly cells (hWJCs) that were isolated from the umbilical cord were carefully perfused into each cochlea. The cochleae were used as bioreactors, and cells were cultured for 30 days before undergoing processing for analysis. Decellularized cochleae retained identifiable extracellular structures, but did not reveal the presence of cells or noticeable fragments of DNA. Cells perfused into the cochlea invaded most of the interior and exterior of the cochlea and grew without incident over a duration of 30 days. Thus, the current method can be used to study how cochlear ECM affects cell development and behavior.

PMID: 29364256
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان