تولید سلول های بنیادی مزانشیمی از طریق بازبرنامه ریزی سلول های بنیادی

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای طیف وسیعی از کاربردهای درمانی هستند و در کارآزمایی های بالینی استفاده شده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی عمدتا از بافت های جنینی و بالغ بدست می آیند. با این حال، موانع بسیاری مانند کمبود منابع بافتی، روش های جمع آوری سخت و تهاجمی، ناهمگونی جمعیت سلولی، خلوص پایین، پیری سلولی و از دست رفتن پرتوانی و ظرفیت های تکثیری طی پاساژهای مداوم بر سر راه استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت وجود دارد. بنابراین، روش های دیگری برای بدست آوردن سلول های بنیادی مزانشیمی با کیفیت بالا باید ایجاد شود تا بر محدودیت های مربوط به سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت فائق آییم. سلول های بنیادی پرتوان(PSCs) از جمله سلول های بنیادی جنینی(ESCs) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به عنوان منابع بالقوه برای تولید سلول های بنیادی مزانشیمی محسوب می شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان(PSC-MSCs) ممکن است از نظر ظرفیت تکثیری، فعالیت تعدیل کنندگی ایمنی و کاربردهای درمانی درون تنی بهتر از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت بهتر باشند. در این مطالعه مروری، ما پروتکل های پایه و هم چنین اخیر برای تولید PSC-MSCs و کارایی های درمانی برون تنی و درون تنی آن ها را بحث می کنیم. درک بهتر پیشرفت های فعلی در تولید PSCs-MSCs الهام بخش محققین برای طراحی روش های تمایزی موثرتری خواهد بود که پیشرفتی در کاربرد بالینی PSC-MSCs محسوب می شوند.

Int J Mol Sci. 2019 Apr 18;20(8). pii: E1922. doi: 10.3390/ijms20081922.

Production of Mesenchymal Stem Cells Through Stem Cell Reprogramming.

Abdal Dayem A1, Lee SB, Kim K, Lim KM, Jeon TI, Seok J, Cho AS.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) possess a broad spectrum of therapeutic applications and have been used in clinical trials. MSCs are mainly retrieved from adult or fetal tissues. However, there are many obstacles with the use of tissue-derived MSCs, such as shortages of tissue sources, difficult and invasive retrieval methods, cell population heterogeneity, low purity, cell senescence, and loss of pluripotency and proliferative capacities over continuous passages. Therefore, other methods to obtain high-quality MSCs need to be developed to overcome the limitations of tissue-derived MSCs. Pluripotent stem cells (PSCs), including embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs), are considered potent sources for the derivation of MSCs. PSC-derived MSCs (PSC-MSCs) may surpass tissue-derived MSCs in proliferation capacity, immunomodulatory activity, and in vivo therapeutic applications. In this review, we will discuss basic as well as recent protocols for the production of PSC-MSCs and their in vitro and in vivo therapeutic efficacies. A better understanding of the current advances in the production of PSC-MSCs will inspire scientists to devise more efficient differentiation methods that will be a breakthrough in the clinical application of PSC-MSCs.

PMID: 31003536
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان