پیوند پیش سازهای شنوایی مشتق از سلول های بنیادی انسانی در حلزون آسیب دیده

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

اغلب موارد ناشنوایی های حسی عصبی بدلیل تخریب سلول های مویی اتفاق می افتد. اگرچه درمان با سلول های بنیادی/پیش ساز به یک استراتژی درمانی امیدوار کننده در انواع سیستم های اندامی تبدیل شده است، پیوند سلولی در حلزون گوش پستانداران بالغ نشان داده نشده است. در این مطالعه، ما سلول های پیش ساز شنوایی انسانی(hOPCs) را از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) در شرایط آزمایشگاهی تولید کردیم و بوسیله بیان مارکرهای شنوایی شناخته شده این سلول ها را مورد شناسایی قرار دادیم. ما پیوند سلولی موفقیت آمیز hOPCهای مشتق از iPSCها را در شرایط درون تنی و در مدل خوکچه هندی سمیت گوشی نشان دادیم. سلول های hOPCهای در سراسر حلزون مهاجرت کرده و به درون مناطق غیر حسی پیوند شدند و بعد از پیوند برای بیش از 4 هفته زنده ماندند. برخی از hOPCهای پیوند شده به سیگنال های محیطی درون اپی تلیوم حسی حلزونی پاسخ دادند و ویژگی های مولکولی تمایز حسی اولیه را نشان دادند. ما ثابت کردیم که این نتایج با پیش سازهای سلول های مویی از موش Atoh1-GFP به عنوان اهدا کننده سلول مشتق می شود. این پیش سازهای شنوایی موشی با استفاده از یک سیستم انتقال درون تنی مشابه به سمت اپی تلیوم حسی حلزونی آسیب دیده مهاجرت کرده و یک سرنوشت سلولی حسی نسبی را نشان دادند. این اولین گزارش مبنی بر بقا و تمایز hOPCها در اپی تلیوم حلزونی بالغ آسیب دیده از سمیت گوشی را گزارش کردیم و می تواند تحقیقات بیشتر برای درمان های مبتنی بر سلول برای درمان ناشنوایی را تحریک کرد.

Mol Ther. 2019 Apr 2. pii: S1525-0016(19)30112-1. doi: 10.1016/j.ymthe.2019.03.018. [Epub ahead of print]

Engraftment of Human Stem Cell-Derived Otic Progenitors in the Damaged Cochlea.

Lopez-Juarez A1, Lahlou H2, Ripoll C3, Cazals Y4, Brezun JM4, Wang Q5, Edge A5, Zine A6.

Abstract

Most cases of sensorineural deafness are caused by degeneration of hair cells. Although stem/progenitor cell therapy is becoming a promising treatment strategy in a variety of organ systems, cell engraftment in the adult mammalian cochlea has not yet been demonstrated. In this study, we generated human otic progenitor cells (hOPCs) from induced pluripotent stem cells (iPSCs) in vitro and identified these cells by the expression of known otic markers. We showed successful cell transplantation of iPSC-derived-hOPCs in an in vivo adult guinea pig model of ototoxicity. The delivered hOPCs migrated throughout the cochlea, engrafted in non-sensory regions, and survived up to 4 weeks post-transplantation. Some of the engrafted hOPCs responded to environmental cues within the cochlear sensory epithelium and displayed molecular features of early sensory differentiation. We confirmed these results with hair cell progenitors derived from Atoh1-GFP mice as donor cells. These mouse otic progenitors transplanted using the same in vivo delivery system migrated into damaged cochlear sensory epithelium and adopted a partial sensory cell fate. This is the first report of the survival and differentiation of hOPCs in ototoxic-injured mature cochlear epithelium, and it should stimulate further research into cell-based therapies for treatment of deafness.

PMID: 31005598
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان