مهندسی یک ماتریکس مصنوعی تحریک کننده سلول های T برای ایمنی درمانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

درمان با سلول هایT نیازمند برداشتن و کشت آزمایشگاهی سلول هایT برای تکثیر به میزان چندین هزار برابر است. با این حال، این سلول ها اغلب فنوتیپ و عملکردی بودن سمیت سلولی شان رابر ای میانجی کردن پاسخ های درمانی موثر از دست می دهند. ماتریکس خارج سلول(ECM) برای حفظ و تقویت فنوتیپ سلولی استفاده شده است؛ با این حال، این ماتریکس برای ایمنی درمانی سلولی به کار برده نشده است. در این جا، یک هیدروژل مبتنی بر اسید هیالورونیک(HA) برای ارائه دو سیگنال تحریکی مورد نیاز برای فعال سازی سلول هایT به عنوان ماتریکس مصنوعی تحریک کننده سلول هایT(aTM) مهندسی کردیم. این هیدروژل ویژگی های بیوفیزیکی تراکم لیگاند تحریک کننده aTM، سفتی و پروتئین های ECM- پیام رسانی سلول های T را برای سلول هایT انسانی و موشی نشان داد. به طور مهم تر، ترکیب محیط ECM و پیام رسانی TCR از نظر مکانیکی حساس aTM منجر به تکثیر سریع و قوی سلول های CD8+T مختص آنتی ژن و نادر شد. انتقال سازشی این سلول های خاص تومور به طور قابل توجهی رشد تومور را سرکوب کرد و بقای جانور را در مقایسه با سلول های T تحریک شده با روش های متداول بهبود بخشید. ورای کاربردهای ایمنی درمانی فراوان، نشان دادن محیطی که محصول درمانی سلولی را تحت تاثیر قرار دهد، اهمیت ماتریکس خارج سلولی را نشان می دهد و یک مطالعه موردی را در مورد نحوه مهندسی مواد مقلد ماتریکس خارج سلولی برای تحریک ایمنی درمانی در آینده ارائه می دهد.

Adv Mater. 2019 Apr 10:e1807359. doi: 10.1002/adma.201807359. [Epub ahead of print]

Engineering an Artificial T-Cell Stimulating Matrix for Immunotherapy.

Hickey JW1,2,3,4,5, Dong Y6, Chung JW7, Salathe SF8, Pruitt HC5,7, Li X4,9, Chang C1,4, Fraser AK1,10, Bessell CA6, Ewald AJ1,10,11, Gerecht S1,5,7,9,12, Mao HQ1,4,5,9, Schneck JP2,3,13.

Abstract

T cell therapies require the removal and culture of T cells ex vivo to expand several thousand-fold. However, these cells often lose the phenotype and cytotoxic functionality for mediating effective therapeutic responses. The extracellular matrix (ECM) has been used to preserve and augment cell phenotype; however, it has not been applied to cellular immunotherapies. Here, a hyaluronic acid (HA)-based hydrogel is engineered to present the two stimulatory signals required for T-cell activation-termed an artificial T-cell stimulating matrix (aTM). It is found that biophysical properties of the aTM-stimulatory ligand density, stiffness, and ECM proteins-potentiate T cell signaling and skew phenotype of both murine and human T cells. Importantly, the combination of the ECM environment and mechanically sensitive TCR signaling from the aTM results in a rapid and robust expansion of rare, antigen-specific CD8+ T cells. Adoptive transfer of these tumor-specific cells significantly suppresses tumor growth and improves animal survival compared with T cells stimulated by traditional methods. Beyond immediate immunotherapeutic applications, demonstrating the environment influences the cellular therapeutic product delineates the importance of the ECM and provides a case study of how to engineer ECM-mimetic materials for therapeutic immune stimulation in the future.

PMID: 30968468
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان