کلاژن ماهی و هیدروکسی آپاتیت غشای فیبری PLGA را برای بازسازی استخوانی هدایت شده تقویت می کند

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

هدف این مطالعه ساخت غشای نانوفیبری پلی(لاکتید-کو-گلیکولید)(PLGA) تقویت شده با کلاژن ماهی(FC) با ایمنی زایی پایین و نانو هیدروکسی آپاتیت(n-HA) زیست فعال برای بازسازی هدایت شده استخوانی(GBR) از طریق الکتروریسی بود. ویژگی های فیزیکی-شیمیایی و مطالعات ریخت شناسی نشان داد که ذرات کلاژن ماهی و نانو هیدروکسی آپاتیت به طور همگنی درون ماتریکس فیبری PLGA پراکنده شدند. به طور قابل توجه، تشکیل شبکه زنجیره ای پلیمری تقویت شده به دلیل برهمکنش بین کلاژن ماهی و PLGA قدرت کششی غشای PLGA را به طور قابل توجهی بهبود بخشید. ادغام کردن PLGA رفتار تخریبی فیبرها را تغییر داد و نرخ تخریب غشای مبتنی بر PLGA را تسریع کرد. علاوه بر این، غشاها زیست سازگاری مطلوبی را با سلول های بنیادی مزانشیمی استخوان(BMSCs) و فیبروبلاست های لثه انسانی(HGF) نشان دادند. به طور مهم تر، غشای بهینه سازی شده نیازمندی های ارزیابی زیستی ابزار پزشکی طی ارزیابی ایمنی زیستی را پشت سر گذاشت. همه نتایج نشان داد که غشای فیبری کمپوزیتی پتانسیل قابل توجهی برای بازسازی استخوانی یا بافتی هدایت شده دارد.

Biomacromolecules. 2019 Apr 22. doi: 10.1021/acs.biomac.9b00267. [Epub ahead of print]

Fish Collagen and Hydroxyapatite reinforced PLGA fibrous membrane for guided bone regeneration.

Jin S, Sun F, Zou Q, Huang J, Zuo Y, Li Y, Wang S, Cheng L, Man Y, Yang F, Li J.

Abstract

The purpose of this study was to fabricate a low-immunogenicity fish collagen (FC) and bioactive nano-hydroxyapatite (n-HA) enhanced poly (lactide-co-glycolide) (PLGA) nanofibrous membrane for guided bone regeneration (GBR) via electrospinning. The physicochemical properties and morphology study revealed that FC and n-HA particles were homogeneously dispersed in the PLGA fibrous matrix. Notably, the formation of enhanced polymeric chain network due to the interaction between FC and PLGA significantly improved the tensile strength of the PLGA membrane. The incorporation of FC altered the degradation behavior of fibers and accelerated the degradation rate of the PLGA-based membranes. Moreover, the membranes exhibited favorable cytocompatibility with bone mesenchymal stem cells (BMSCs) and human gingiva fibroblasts (HGF) cells. More importantly, the optimized membrane satisfied the requirements of the 'Biological evaluation of medical devices' during the incipient biosafety evaluation. All the results indicate that this composite fibrous membrane exhibits significant potential for guided bone or tissue regeneration.

PMID: 31009574
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان