مواجه با آینده: چالش ها و فرصت ها در سلول T درمانی سازشی در سرطان

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

در سال های اخیر، ایمنی درمانی برای درمان سرطان های توپر به عنوان یک جایگزین درمانی امیدوار کننده ظهور کرده است. سلول درمانی سازشی(ACT)، به ویژه مبتنی بر سلول های T، منجر به پسرفت تومور و حتی درمان درصدی از بیماران تیمار شده می شود. مهار کننده های چک پوینت ها پتانسیل بخش های سلول هایT در درمان سرطان را بیشتر نشان داده اند. همه بیماران به این درمان ها پاسخ نمی دهند، با این حال، چالش های بسیاری باقی مانده است. زمینه های پوشش داده شده: این مطالعه چالش ها و پیشرفت ها در شناسایی و انتخاب هدف آنتی ژن توموری و ساخت محصول سلولی برای سلول درمانی سازشی با سلول هایT را پوشش می دهد. مکانیسم ها و استراتژی های فرار تومور برای فائق آمدن بر این چالش ها در زمینه سلول درمانی سازشی با سلول های T نیز بحث شده است. عقیده کارشناسان: جعبه ابزار ایمنی درمانی به سرعت در حال رشد و بهبودی است و امیدهای آینده برای پیشرفت بیشتر در زمینه سلول درمانی سازشی با سلول های T را افزایش می دهد. با این حال، ناهمگونی ریز محیط تومور و چند گانگی مکانیسم های فرار ایمنی تومور چالش های بزرگی را برای ایمنی درمانی سلول های T در تومورهای توپر ایجاد می کند. رویکردها و استراتژی های فردی که درمان هایی که ابعاد مختلف ایمنی درمانی را هدف قرار می دهند به منظور تکثیر و در دسترس بودن و بهبود نرخ پاسخ در آینده نیاز خواهد بود.

Expert Opin Biol Ther. 2019 Apr 15. doi: 10.1080/14712598.2019.1608179. [Epub ahead of print]

Facing the future: challenges and opportunities in adoptive T cell therapy in cancer.

Magalhaes I1, Carvalho-Queiroz C2, Hartana CA3, Kaiser A2, Lukic A2, Mints M4, Nilsson O2, Grönlund H2, Mattsson J1,5, Berglund S1,2.

Abstract

In recent years, immunotherapy for the treatment of solid cancer has emerged as a promising therapeutic alternative. Adoptive cell therapy (ACT), especially T cell-based, have been found to cause tumor regression and even cure in a percentage of treated patients. Checkpoint inhibitors further underscore the potential of the T cell compartment in the treatment of cancer. Not all patients respond to these treatments, however, and many challenges remain. Areas covered: This review covers the challenges and progress in tumor antigen target identification and selection, and cell product manufacturing for T cell ACT. Tumor immune escape mechanisms and strategies to overcome those in the context of T cell ACT are also discussed. Expert opinion: The immunotherapy toolbox is rapidly expanding and improving, and the future promises further breakthroughs in the T cell ACT field. The heterogeneity of the tumor microenvironment and the multiplicity of tumor immune escape mechanisms pose formidable challenges to successful T cell immunotherapy in solid tumors, however. Individualized approaches and strategies combining treatments targeting different immunotherapeutic aspects will be needed in order expand the applicability and improve the response rates in future.

PMID: 30986360
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان