جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  اثر شرایط حفاظت انجمادی- ذوب شدن روی کیفیت خون بند ناف و نتایچ پیوند

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 واحدهای خون بند ناف(CBUs) قبل از استفاده برای پیوند و برای ذخیره سازی از یک فرایند حفاظت انجمادی- ذوب شدن می گذرند. تفاوت ها در  فرایندهای حفاظت انجمادی- ذوب شدن روی کیفیت واحدهای خون بند ناف اثر می گذارد. اثرات فرایند حفاظت انجمادی- ذوب شدن روی نتایج نهایی پیوند واحدهای خون بند ناف به خوبی نشان داده نشده است.

مواد و روش ها:

 تفاوت در شرایط حفاظت انجمادی- ذوب شدن برای تعیین اثر آن ها روی کیفیت و نتایج بالینی واحدهای خون بند ناف پیوند شده آنالیز شد. واحدهای خون بند ناف با استفاده از مواد، دستگاه ها و روش هایی برای به حداقل رساندن اشتباهات آزمایشگاهی تشخیص داده شدند.

نتایج:

 تفاوت ها در فرایندهای حفاظت انجمادی- ذوب شدن بقای سلولی، ریکاوری TNCC(CD34+ و CFUs)، نرخ پیوند و زمان ریکاوری نوتروفیل ها/پلاکت های 100 روزه را تغییر نداد.

جمع بندی:

 مطالعه حاضر نشان می دهد که تفاوت ها در شرایط حفاظت انجمادی- ذوب شدن روی کیفیت و نتایج پیوند واحدهای خون بند ناف اثر نمی گذارد.

Cryo Letters. 2019 Mar/Apr;40(2):83-93.

The Impact of Cryopreservation-Thawing Conditions on Umbilical Cord Blood Quality and Transplantation Outcomes.

Wu S 1, Wu J 1, Chen J 1, Lu Y 1, Li Y 1, Tang X 1, Sun X 1, Xie G 2, Liao C 3.

Abstract

BACKGROUND:

Cord blood units (CBUs) go through the cryopreservation-thawing process for storage before use in transplantation. The differences in the cryopreservation-thawing process affect the quality of CBUs. The effects of the cryopreservation-thawing process on the final outcomes of CBU transplantation has not been defined well.

OBJECTIVE:

To study the impact of differences in the cryopreservation-thawing process on the quality of CBUs and the final clinical outcomes of transplantation.

MATERIALS AND METHODS:

The differences in cryopreservation-thawing conditions were analyzed to determine their effect on the quality and clinical outcomes of transplanted CBUs. CBUs were detected using the same reagents, instruments and methods for minimizing experimental errors.

RESULTS:

The differences in the cryopreservation-thawing process did not change cell survival, TNCC recovery (CD34+ and CFUs), the implantation rates and recovery time of neutrophils/100-day platelets.

CONCLUSION:

The present study shows that the differences in the cryopreservation-thawing conditions do not influence the quality and transplantation outcomes of CBUs.

PMID: 31017608
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان