پیوند سلول های بنیادی آلوژن برای لوکمیای لنفوبلاستیک حاد در بزرگسالان و بالغین جوان

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

پیوند سلول های بنیادی خونی(HSCT) قویترین درمان برای لوکمیای لنفوبلاستیک حاد(ALL) پر خطر است، اما نتایج و مشکلات آن ها در بیماران بزرگسال و بالغین جوان(AYA) هنوز مشخص نیست. ما بر مبنای داده های ثبت شده در سراسر ژاپن، نتایج بعد از پیوند سلول های بنیادی خونی را برای ALL در بین کودکان(1 تا 9 ساله، n=607)، بزرگسالان(10 تا 19 ساله، n=783) و بالغین جوان(20 تا 29 ساله، n=603) را مقایسه کردیم. نرخ بقای کلی در بین بیماران بزرگسال و بالغین جوان در مقایسه با کودکان بدتر بود؛ نرخ بقای 5 ساله در بین بیماران بزرگسال و بالغین جوان 64 درصد( فاصله اطمینان{CI} 95 درصد، 60 تا 68 درصد) بود. مرگ و میر ناشی از درمان پنج ساله(TRM) در بین بزرگسالان بعد از پیوند سلول های بنیادی خونساز 19 درصد(95 درصد CI، 16 تا 22 درصد) بود که در مقایسه با بیماران جوان تر به میزان قابل توجهی بالاتر بود. شایع ترین دلیل TRM در بین بزرگسالان عفونت بود. نرخ عود مجدد در بین سه گروه سنی متفاوت نبود. زمانی که روی بزرگسالان مسن تر(15 تا 19 ساله) فوکوس شد، در نتایج بین مراکز کودکان و بزرگسالان تفاوتی وجود نداشت. در مجموع، بزرگسالان در مقایسه با بیماران جوان تر بیشتر در معرض خطر مرگ بدون عود مجدد قرار دارند که عفونت دلیل اصلی آن است. برای پیوند سلول های بنیادی خونی به بیماران بزرگسال و بالغین جوان مبتلا به لوکمیای لنفوبلاستیک حاد نیاز به بهینه سازی بیشتری است.

Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Apr 16. pii: S1083-8791(19)30237-X. doi: 10.1016/j.bbmt.2019.04.014. [Epub ahead of print]

Allogeneic stem cell transplantation for acute lymphoblastic leukemia in adolescents and young adults.

Hangai M1, Urayama KY2, Tanaka J3, Kato K4, Nishiwaki S5, Koh K6, Noguchi M7, Kato K8, Yoshida N9, Sato M10, Goto H11, Yuza Y12, Hashii Y13, Atsuta Y14, Mizuta S15, Kato M16.

Abstract

Hematologic stem cell transplantation (HSCT) is the most potent consolidation therapy for high-risk acute lymphoblastic leukemia (ALL), but their outcomes and complications in adolescent and young adult (AYA) patients are still unclear. We compared outcomes after HSCT for ALL among children (1 to 9 years old, n = 607), adolescents (10 to 19 years old, n= 783) and young adults (20 to 29 years old, n = 603), based on nationwide registry data in Japan. The overall survival rate among AYA patients was worse than that of children; survival rate at 5 years among AYA patients was 64% (95% confidence intervals [CI], 60% to 68%). The 5-year treatment-related mortality (TRM) of adolescents after HSCT was 19% (95% CI, 16% to 22%) which was significantly higher than younger patients. The most common cause of TRM among adolescents was infection. The relapse rate was not different across the three age groups. When focusing on older adolescents (15 to 19 years old), there was no difference in outcomes between pediatric and adult centers. In conclusion, adolescents had higher risk of non-relapse death than younger patients and infection was the most common cause. Further optimization is required for HSCT in AYA-ALL.

PMID: 31002992
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان