تعدیل تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از لثه بوسیله فاکتورهای رشد تغلیظ شده: کاربردهای بالقوه در مهندسی بافت برای بازسازی و ترمیم دندان

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

هدف مطالعه حاضر ارزیابی تکثیر و توانایی تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از لثه(GMSCs) کشت شده با غلظت های متفاوت فاکتورهای رشد تغلیظ شده(CGF) بود. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از لصه از بافت پیوندی لثه جداسازی شده و بوسیله فلوسایتومتری، رنگ آمیزی ایمنوفلورسنس و رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی مورد ویژگی یابی قرار گرفتند. فعالیت تکثیر سلول بوسیله سنجش MTT تعیین شد و اثر CGF روی این سلول های بنیادی مزانشیمی با سنجش CCK-8 تشخیص داده شد. القای معدنی شدن بوسیله رنگ آمیزی سلولی آلکالین فسفاتاز و سنجش تشکیل گره های معدنی ارزیابی شد. بیان mRNAی DMP، DSPP، BMP2 و RUNX2 را بوسیله آنالیزهای RT-qPCR و وسترن بلات ارزیابی شد. فلوسایتومتری، رنگ آمیزی ایمنوفلورسنس و رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی نشان داد که سلول های کشت شده GMSCs هستند. نتایج سنجش MTT نشان داد که سلول های بنیادی لثه ای نسل سوم بالاترین ظرفیت تکثیری را نشان می دهند و نتایج CCK-8 نشان داد که CGF ده درصد، بیشترین پیشرفت افزایش تکثیر GMSCها را ارائه دادند. آنالیز فعالیت ALP و سنجش گره های معدنی شده نشان داد که CGF ممکن است تمایز استخوانی GMSCها را با موفقیت القا کند، در حالی که آنالیزهای RT-qPCR و وسترن بلات نشان داد که CGF در تمایز GMSCها بوسیله تنظیم بیان DMP، DSPP، BMP2 و RUNX2 دخیل هستند(P<0.05). در مجموع، CGF نشان داد که تکثیر و تمایز استخوانی GMSCها را افزایش می دهد. بنابراین، ممکن است CGF در مهندسی بافت برای بازسازی و ترمیم دندان بکار برده شود.

Int J Mol Med. 2019 Apr 24. doi: 10.3892/ijmm.2019.4172. [Epub ahead of print]

Modulation of proliferation and differentiation of gingiva‑derived mesenchymal stem cells by concentrated growth factors: Potential implications in tissue engineering for dental regeneration and repair.

Chen X1, Chen Y2, Hou Y3, Song P3, Zhou M2, Nie M2, Liu X2.

Abstract

The aim of the present study was to evaluate the proliferation and osteogenic differentiation ability of gingiva‑derived mesenchymal stem cells (GMSCs) cultured with different concentrations of concentrated growth factors (CGF). GMSCs were isolated from gingival connective tissues and characterized by flow cytometry, immunofluorescence staining and immunohistochemical staining. Cell proliferation activity was determined by the MTT assay, and the effect of CGF on MCSCs was detected with the Cell Counting Kit (CCK)‑8 assay. Mineralization induction was evaluated by alkaline phosphatase (ALP)‑positive cell staining and mineralized nodule formation assay. Dentin matrix acidic phosphoprotein (DMP)1, dentin sialophosphoprotein (DSPP), bone morphogenetic protein (BMP)2 and runt‑related transcription factor (RUNX)2 mRNA and protein expression were evaluated by reverse transcription‑quantitative polymerase chain reaction (RT‑qPCR) analysis and western blotting. The flow cytometry, immunofluorescence staining and immunohistochemical staining results indicated that the cultured cells were GMSCs. The MTT assay results revealed that the third‑generation gingival stem cells exhibited the highest proliferative capacity, and the CCK‑8 results indicated that 10% CGF achieved the most prominent promotion of GMSC proliferation. ALP activity analysis and mineralized nodule assay demonstrated that CGF may successfully induce osteogenic differentiation of GMSCs, whereas RT‑qPCR and western blot analyses demonstrated that CGF is involved in the differentiation of GMSCs by regulating the expression of DMP1, DSPP, BMP2 and RUNX2 (P<0.05). In conclusion, CGF were demonstrated to promote the proliferation and osteogenic differentiation of GMSCs. Therefore, CGF may be applied in tissue engineering for tooth regeneration and repair.

PMID: 31017269
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان