سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بند ناف انسانی، ویژگی های زیستی و پتانسیل درمانی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتوان(WJ-MSCs) کلاسی از سلول های بنیادی با پتانسیل تمایزی بالا، یک وضعیت تحمل کننده ایمنی و دستیابی آسان برای جمع آوری هستند که با مشکلات قانونی و اخلاقی نیز همراه نمی باشند. سلول های WJ-MSC چندین ویژگی از سلول های بنیادی جنینی(هم از نظر ظاهری و از نظر ژنتیکی) را نشان می دهند و تنها تفاوت های اندکی مانند دوره دو برابر شدن کوتاه تر و ظرفیت تکثیر آزمایشگاهی گسترده تر را دارا هستند. سلول های WJ-MSC دارای ویژگی های تعدیل کننده ایمنی هستند که در پاسخ های ایمنی ذاتی و سازشی دخیل هستند. این مطالعه مروری روی نقش WJ-MSCها در مدیریت بیماری پیوند علیه میزبان (GvHD) فوکوس می کند که یک مشکل تهدید کننده حیات برای پیوند آلوژن سلول های بنیادی خون ساز است. مطالعات مختلف اثرات سودمند تزریق WJ-MSCs را حتی زمانی که HLA به طور کامل مشابه نیست در بیماران با GvHD‌ شدید و مقاوم به درمان استاندارد ثبت کرده اند. در نهایت، ما کارآزمایی های بالینی رایج فعلی با WJ-MSCها و پتانسیل آن ها در طب بازساختی را خلاصه سازی می کنیم.

Int J Stem Cells. 2019 Apr 30. doi: 10.15283/ijsc18034. [Epub ahead of print]

Mesenchymal Stem Cells from the Wharton’s Jelly of the Human Umbilical Cord: Biological Properties and Therapeutic Potential.

Marino L1, Castaldi MA1,2, Rosamilio R1, Ragni E3, Vitolo R1, Fulgione C1, Castaldi SG1, Serio B1, Bianco R1, Guida M1, Selleri C1.

Abstract

Wharton’s jelly mesenchymal stem cells (WJ-MSCs) are a class of stem cells with high differentiative potential, an immuno-privileged status and easy access for collection, which raise no legal or ethical issues. WJ-MSCs exhibit several features of embryonic stem cells, both in the phenotypic and genetic aspects, with only a few differences, such as a shorter doubling time and a more extensive ex vivo expansion capacity. WJ-MSCs have immunomodulatory properties, involving both innate and adaptive immune responses. This review focuses on the role of WJ-MSCs in the management of graft-versus-host disease (GvHD), a life-threatening complication of the allogenic transplantation of hematopoietic stem cells. Different studies documented the beneficial effect of the infusion of WJ-MSCs, even when not fully HLA identical, in patients with severe GvHD, refractory to standard treatment. Finally, we summarized current ongoing clinical trials with WJ-MSCs and their potential in regenerative medicine.

PMID: 31022994
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان