سلول های اندوتلیالی سینوزوئیدی کبدی تکثیر سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز بند ناف انسانی را افزایش می دهند

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

خون بند ناف(CB) یک منبع جذاب سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) برای پیوند سلول های خون ساز هستند. با این حال، کاربرد آن ها به دلیل تعداد پایین HSCs/پیش سازها در تک واحدهای خون بند ناف و دشواری تکثیر آن ها در شرایط آزمایشگاه با محدودیت روبرو است. در این جا، ما نشان دادیم که سلول های اندوتلیالی سینوزوئیدهای کبدی انسانی مهندسی شده برای بیان دائم ژن آدنوویروسی  E4orf1 (hFLSECs-E4orf1) قادر به تکثیر موثر برون تنی برای سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز خون بند ناف انسانی(HSPCs) هستند. هم کشتی سلول های خون بند ناف CD34+ با hFLSECs-E4orf1 منجر به تولید سلول های هسته دار کل، CD34+CD38-  و CD34+ CD38-CD90+ HSPCs به طور قابل توجه بیشتر در مقایسه با سیتوکین ها به تنهایی بعد از 14 روز شد. پتانسیل تمایز چند رده ای سلول های خون ساز تکثیر شده در شرایط هم کشتی که بوسیله تشکیل آزمایشگاهی کلونی سنجیده شده، نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت. سلول های خون بند ناف انسانی CD34+ تقویت شده روی hFLSECs-E4orf1 در شرایط درون تنی قادر به پیوند شدن موفق بودند. علاوه بر این، hFLSECs-E4orf1 به میزان بسیار زیادی فاکتورهای رشد مربوط به خون سازی و گیرنده های Notch را بیان کردند. به طور مطابق، سلول های خون بند ناف CD34+ تقویت شده روی hFLSECs-E4orf1، فعال سازی پیام رسانی Notch را نشان دادند. در مجموع، یافت های ما نشان داد که hFLSECs ممکن است به طور بالقوه، جزئی حیاتی از ریز محیط برای حمایت از شبیه سازی تقویت آزمایشگاهی سلول های خون ساز انسانی جنینی باشد و اجازه شناسایی فاکتورهای رشد جدیدی که مسئول تنظیم کلی خون سازی هستند را بدهد.

Int J Mol Sci. 2019 Apr 23;20(8). pii: E1985. doi: 10.3390/ijms20081985.

Liver Sinusoidal Endothelial Cells Promote the Expansion of Human Cord Blood Hematopoietic Stem and Progenitor Cells.

Li H1, Pei H2,3, Xie X4,5, Wang S6,7, Jia Y8,9, Zhang B10,11, Fan Z12, Liu Y13,14, Bai Y15, Han Y16, He L17,18, Nan X19,20, Yue W21,22, Pei X23,24.

Abstract

Cord blood (CB) is an attractive source of hematopoietic stem cells (HSCs) for hematopoietic cell transplantation. However, its application remains limited due to the low number of HSCs/progenitors in a single CB unit and its notoriously difficulty in expanding ex vivo. Here, we demonstrated that the human fetal liver sinusoidal endothelial cells engineered to constitutively express the adenoviral E4orf1 gene (hFLSECs-E4orf1) is capable of efficient expansion ex vivo for human CB hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs). Coculture of CD34+ hCB cells with hFLSECs-E4orf1 resulted in generation of substantially more total nucleated cells, CD34+CD38- and CD34+ CD38-CD90+ HSPCs in comparison with that of cytokines alone after 14 days. The multilineage differentiation potential of the expanded hematopoietic cells in coculture condition, as assessed by in vitro colony formation, was also significantly heightened. The CD34+ hCB cells amplified on hFLSECs-E4orf1 were capable of engraftment in vivo. Furthermore, hFLSECs-E4orf1 highly expressed hematopoiesis related growth factor and Notch receptors. Accordingly, the CD34+ hCB cells amplified on hFLSECs-E4orf1 exhibited Notch signaling activation. Taken together, our findings indicated that FLSECs may potentially be the crucial component of the microenvironment to support recapitulation of embryonic HSC amplification in vitro and allow identification of new growth factors responsible for collective regulation of hematopoiesis.

PMID: 31018542
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان