آسیب طناب نخاعی: مدل های جانوری، ابزارهای تصویربرداری و استراتژی های درمانی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

آسیب طناب نخاعی(SCI) اغلب منجر به تغییرات مخرب عصبی غیر قابل بازگشت با عواقب طولانی مدت می شود. در حالی که هنوز درمان موثری در دسترس نیست، نتیج تحقیقات گذشته منجر به بهبود کیفیت زندگی بیمارانی شده است که به طور نسبی یا دائمی از فلجی رنج می برند. در این مطالعه مروری ما روی نیاز، اهمیت و ارزش علمی مدل های جانوری آزمایشگاهی مقلد آسیب طناب نخاعی در انسان فوکوس می کنیم. علاوه براین، ما ابزارهای تصویر برداری مدرن تعیین کننده جایگاه و میزان آسیب نخاعی و مشارکت آن ها در تشخیص اولیه و انتخاب درمان مناسب را مورد تاکید قرار می دهیم. در نهایت ما روی درمان های سلولی و رویکردهای ترکیبی جدید بوسیله اگزوزوم ها و زیست مواد فعال فوکوس می کنیم. در این جا ما کارایی و محدودیت سلول های بنیادی مزانشیمی بالغ که می توانند از مغز استخوان، بافت چربی یا خون بند ناف یا ژله وارتون مشتق شوند را بحث می کنیم. توجه ویژه ای به اگزوزون های مشتق از سلول های بنیادی و زیست مواد هوشمند به دلیل ویژگی های خاص شان به عنوان سیستم انتقالی، مولکول های زیست فعال و حتی مواد ژنتیکی خواهیم داشت.

Neurochem Res. 2019 Apr 20. doi: 10.1007/s11064-019-02800-w. [Epub ahead of print]

Spinal Cord Injury: Animal Models, Imaging Tools and the Treatment Strategies.

Cizkova D1,2,3, Murgoci AN4,5, Cubinkova V4, Humenik F6, Mojzisova Z6, Maloveska M6, Cizek M7, Fournier I5, Salzet M5.

Abstract

Spinal cord injury (SCI) often leads to irreversible neuro-degenerative changes with life-long consequences. While there is still no effective therapy available, the results of past research have led to improved quality of life for patients suffering from partial or permanent paralysis. In this review we focus on the need, importance and the scientific value of experimental animal models simulating SCI in humans. Furthermore, we highlight modern imaging tools determining the location and extent of spinal cord damage and their contribution to early diagnosis and selection of appropriate treatment. Finally, we focus on available cellular and acellular therapies and novel combinatory approaches with exosomes and active biomaterials. Here we discuss the efficacy and limitations of adult mesenchymal stem cells which can be derived from bone marrow, adipose tissue or umbilical cord blood and its Wharton's jelly. Special attention is paid to stem cell-derived exosomes and smart biomaterials due to their special properties as a delivery system for proteins, bioactive molecules or even genetic material.

PMID: 31006093
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان