تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی عملکرد شناختی مختل شده را در مدل بیماری عروق کوچک مغزی بهبود می بخشد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

بیماری عروق کوچک مغزی(CSVD) نه تنها منجر به زوال عقل عروقی(VD) می شوند بلکه یک فاکتور مشارکت کننده در بیماری آلزایمر(AD) نیز می باشد. مشخصه پاتولوژیک الزامی CSVD، اختلال در سد خونی-مغزی(BBB) است. عملکرد نامناسب BBB به دلیل تخریب سلول های اندوتلیالی و پری سیت در مویرگ ها منجر به آسیب عصبی و آتروفی پیشرونده مغز می شود. علاوه بر این، تخریب کلیرانس یا پاکسازی آمیلوئید-بتا() به دلیل نارسایی سیستم انتقال ترا عروقی BBB منجر به تجمع در مغز می شود. تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) ریکاوری عملکردی را در مدل آزمایشگاهی از جمله سکته و آسیب طناب نخاعی نشان می دهد. یکی از اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی احیای BBB مختل شده از طریق بازآرایی ریز عروق است. با استفاده از رت هایی که به طور خودبخود دارای فشار خون بالا بودند(مستعد سکته) و دارای عملکرد شناختی مختل شده به عنوان مدل CSVD بودند، ما نشان دادیم که سلول های بنیادی مزانشیمی تزریق شده دارای اثر درمانی برای عملکرد شناختی هستند. احیای عملکرد BBB از طریق بازآرایی ریز عروق و مهار تجمع ، می تواند آتروفی پیشرونده مغز را مهار کند و منجر به احیای عملکرد نامناسب شناختی شود. آنالیز بیان ژن نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی تزریق شده هر دو مسیر پیام رسانی TGFβ‌و آنژیوپوئیتین1 را فعال می کند و بازآرایی ریز عروق را نیز افزایش می دهد. بنابراین، سلول های بنیادی مزانشیمی تزریق شده ممکن است یک درمان جدید را برای زوال عقل عروقی و آلزایمر ارائه کند.

Neuroscience. 2019 Apr 15. pii: S0306-4522(19)30258-1. doi: 10.1016/j.neuroscience.2019.04.018. [Epub ahead of print]

Intravenous Infusion of Mesenchymal Stem Cells Improves Impaired Cognitive Function in a Cerebral Small Vessel Disease Model.

Nakazaki M1, Sasaki M2, Kataoka-Sasaki Y3, Oka S3, Suzuki J3, Sasaki Y3, Nagahama H3, Hashi K3, Kocsis JD4, Honmou O1.

Abstract

Cerebral small vessel disease (CSVD) is not only a cause of vascular dementia (VD) but also a contributing factor to Alzheimer's disease (AD). The essential pathological feature of CSVD is the disruption of blood-brain barrier (BBB). Dysfunction of BBB due to degeneration of both endothelial cells and pericytes in capillaries leads to neuronal damage and progressive brain atrophy. Moreover, deterioration of amyloid-β (Aβ) clearance due to the failure of the transvascular BBB transport system results in accumulation of Aβ in the brain. Intravenous infusion of mesenchymal stem cells (MSCs) elicits functional recovery in experimental models including stroke and spinal cord injury. One effect of MSCs is to restore disrupted BBB through remodeling of microvasculature. Using spontaneously hypertensive rats (stroke-prone) with impaired cognitive function as a CSVD model, we have shown that infused MSCs has a therapeutic effect for cognitive function. Restoration of BBB function via remodeling of microvasculature and inhibition of Aβ accumulation could inhibit progressive brain atrophy and lead to restore cognitive dysfunction. Gene expression analysis indicated that infused MSCs activates both transforming growth factor-β and angiopoietin 1 signaling pathways and promotes the remodeling of microvasculature. Thus, infused MSCs may represent a novel therapy for both VD and AD.

PMID: 30999031
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان