پاسخ غضروفی بهبود یافته سلول های بنیادی مزانشیمی به یک داربست نانوفیبری مخلوط پلی اتر سولفون/پلی آنیلین

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

با توجه به این حقیقت که بافت غضروفی قادر به ترمیم خودش نیست، درمان آسیب های مفصلی با استفاده از روش های موجود بسیار مشکل است. القای ترمیم بافت نیازمند سلول و ماتریکس خارج سلولی مناسب است. ارائه این دو بخش می تواند تنها با استفاده از مهندسی بافت انجام گیرد. در مطالعه حاضر، مخلوط پلی اتر سولفون(PES) و پلی آنیلین(PANI) برای ساخت داربست نانوفیبری الکتروریسی شد. سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسانی(AT-MSCs) جداسازی شدند و بعد از ویژگی یابی روی داربست PES-PANI و پلیت های کشت دو بعدی، کشت شدند. سنجش های میکروسکوپ الکترونی و MTT برای ارزیابی زیست سازگاری داربست انجام گرفت و پتانسیل تمایز غضروفی AT-MSCها بوسیله رنگ آمیزی پروتئوگلیکان ها و ارزیابی بیان ژن و پروتئین بررسی شد. نتایج رنگ آمیزی آلیسان بلو، RT-PCR و وسترن بلات نشان داد که پتانسیل تمایز غضروفی AT-MSCs زمانی که روی نانوفیبرهای PES-PANI کشت شدند به طور قابل توجهی افزایش یافت که با سلول های کشت شده روی ظروف کشت معمولی قابل مقایسه بود. طبق نتایج بدست آمده، داربست PES-PANI پتانسیل امیدوار کننده ای دارد که به عنوان ایمپلنت زیست پزشکی در بیماران مبتلا به آسیب مفصلی مانند آرترتی و استئوآرتریت استفاده شود.

J Cell Biochem. 2019 Feb 11. doi: 10.1002/jcb.28412. [Epub ahead of print]

Improved chondrogenic response of mesenchymal stem cells to a polyethersulfone/polyaniline blended nanofibrous scaffold.

Hosseini FS1, Saburi E2, Enderami SE3, Ardeshirylajimi A4, Bagherabad MB5, Marzouni HZ6, Ghoraeian P7, Soleimanifar F8.

Abstract

Owing to the fact that the cartilage tissue is not able to repair itself, the treatment of the joint damages is very difficult by current methods. Induction of tissue repair requires suitable cell and extracellular matrix. Providing these two parts can only be done using tissue engineering. In the present study, polyethersulfone (PES) and polyaniline (PANI) blend was electrospined for nanofibrous scaffold fabrication. Mesenchymal stem cells were isolated from human adipose tissue (AT-MSCs), and after characterization cultured on the PES-PANI scaffold and culture plate. Electron microscopic and 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) colorimetric assays were used for biocompatibility evaluation of the scaffold and the chondrogenic differentiation potential of AT-MSCs were investigated by staining of proteoglycans and gene and protein expression evaluation. Alcian blue staining, real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction and Western blot results showed that chondrogenic differentiation potential of AT-MSCs was significantly increased when grown on PES-PANI nanofibers and was compared to the one grown on a culture plate. According to the results, PES-PANI has a promising potential to be used as a biomedical implant in patients with joints lesion, such as arthritis and osteoarthritis.

PMID: 30746743
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان