غربالگری و تایید ترکیبات ریز مولکول آنتی اکسیدان برای تکثیر برون تنی سلول های بنیادی خون ساز انسانی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 غربالگری ترکیبات ریز مولکول آنتی اکسیدان با کارایی بهینه برای تکثیر برون تنی سلول های بنیادی خون ساز انسانی(hHSCs) بر مبنای پایگاه داده ترکیبات ریز مولکول آنتی اکسیدان کتابخانه LKT و تایید اثرات این ترکیبات روی عملکرد زیستی سلول های بنیادی خون ساز انسانی.

روش ها:

 سلول های CD34+ خون بند ناف با استفاده از دانه MACS غنی سازی شدند؛ بعد از کشت سلول های بنیادی خون ساز با ترکیبات در شرایط برون تنی برای یک هفته، تعداد و درصد کاملی از سلول های CD34+ و CD34+CD49f+ بوسیله فلوساتومتری با توان بالا تشخیص داده شدند؛SR1(1 میکرومول/لیتر) به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد، ترکیبات کاندیدا غربالگری شدند، سپس 4 ترکیب برای آزمایش های بعدی بوسیله ارزیابی جامع غلظت، ایمنی و کارایی تکثیری انتخاب شدند؛ غلظت استفاده شده بهینه ترکیب انتخاب شده از طریق آنالیز شیب گرادیان استفاده شد و تست کلونی زایی کوتاه مدت بوسیله استفاده از غلظت های تعیین شده انجام گرفت تا اثر ترکیبات روی خود نوزایی و تمایز چند رده ای را تایید کند.

نتایج:

از 85 ترکیب ریز مولکول آنتی اکسیدان، چهار ترکیب(C2968، D3331، B1753 و B3358) با کارایی تکثیر واضح برای سلول های CD34+ و سلول های CD34+CD49f+ از طریق فلوسایتومتری با توان بالا طی غربالگری انتخاب شدند؛ غلظت بهینه 4 ترکیب، 5/0 میکرو مول/لیتر برای C2968، 5/1 میکرو مول/لیتر برای D3331، 5/1 میکرو مول/لیتر برای B1753 و 15 میکرو مول/لیتر برای B3358 بود. سنجش CFC نشان داد که تعداد تشکیل کلونی در گروه تیمار شد با ترکیب در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی افزایش یافت، علاوه بر این خودنوزایی و تمایز چند رده ای نیز حفظ شد.

جمع بندی:

 ترکیب ریز مولکول آنتی اکسیدان C2968(5/0 میکرو مول/لیتر)، D3331(5/1 میکرو مول/لیتر)، B1753(5/1 میکرو مول/لیتر) و B3358(15 میکرو مول/لیتر) دارای کارایی تکثیر خوبی برای سلول های بنیادی خون ساز انسانی بودند، آن ها توانستند خود نوزایی سلول های بنیادی خون ساز انسانی را حفظ کنند و به طور هم زمان پتانسیل تمایز چند رده ای آن ها را نیز تضمین کنند.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2019 Apr;27(2):585-593. doi: 10.19746/j.cnki.issn1009-2137.2019.02.045.

[Screening and Verification of Antioxidant Small Molecular Compounds for Expansion of Human Hematopoietic Stem Cells Ex Vitro].

[Article in Chinese; Abstract available in Chinese from the publisher]

Zhang WS1, Fan SB1, Song HN1, Ding YH1, He M1, Yang M1, Ji Q1, Li YH1, Gao YD2.

Abstract

in English, Chinese

OBJECTIVE:

To screen the antioxidant small molecular compounds with optimal efficiency of expansing the human hematopoietic stem cells (hHSC) In vitro based on antioxidant small molecular compound database of LKT laboratory, and to verify the effects of these compounds on the biological functions of hHSC.

METHODS:

The umbilial cord blood CD34+ cells were enriched by using the MACS beads; the absolute number and percentage of CD34+ cells and CD34+ CD49f+ cells were detected by high throughput flow cytometry after culture of hHSC with compounds in vitro for 1 week, the SR1 (1 μmol/L) was used as positive control, the candidate compounds were screened out; then 4 compounds were selected for follow-up experiments by comprehensive evaluation of concentration, safety and expansion efficacy, the optimal used concentrations of selected compounds were determined through the concentration gradient analysis, and CFC short-term colony-forming cell test was performed by using the determined concentration so as to verify the effect of compounds on the self-renewal, multilineage differentiation.

RESULTS:

Out of 85 antioxidant small molecular compounds, 4 compounds (C2968, D3331, B1753 and B3358) with obvious expansion efficacy for CD34+ cells and CD34+ CD49f+ cells were screened out by high throughput flow cytometry; their optimal concentrations of 4 compounds were 0.5 μmol/L for C2968, 1.5 μmol/L for D3331 and 1.5 μmol/L for B1753 and 15 μmol/L for B3358. The CFC assay showed the colony formation number in compound-treated group significantly increased as compared with control group, moreover the self-renewal and multilineage differentiation were maintained.

CONCLUSION:

The antioxidant small molecular compounds C2968 (0.5 μmol/L), D3331 (1.5 μmol/L), B1753 (1.5 μmol/L) and B3358 (1.5 μmol/L) possess good expansion efficacy for hHSC, they can maintain hHSC self-renewal, at the same time ensure the multilineage differentiation potentiality of hHSC.

PMID: 30998175
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان