ارگانوئیدهای انسانی: بعد جدیدی در زیست شناسی سلول

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

ارگانوئیدهای مشتق از سلول های بنیادی یا بافت ها در کشت می توانند به ساختارهایی تبدیل شوند که آناتومی و فیزیولوژی درون تنی اندام های سالم را تداعی می کنند. کشت ارگانوئیدهای انسانی پتانسیل مطالعه تکوین انسان و مدل سازی فرایندهای بیماری را با همان توانمندی بررسی و آنالیز عمقی تحقیقات متداول با موجودات مدل غیر انسانی فراهم می کند. شبیه سازی پیچیدگی بافت یا اندام واقعی، مطالعات ارگانوئیدهای انسانی مشتق از بیمار ممکن است تحقیقات پزشکی را تسریع کند، فرصت های جدیدی را برای مهندسی بافت و طب بازساختی، تولید اطلاعات و ابزارها برای مطالعات پیش درمانگاهی از جمله تولید و تست داروها فراهم کند. زیست شناسان به سمت این سیستم به عنوان مدل "موجود زنده" کشیده شده اند تا فنوتیپ های پیچیده بیماری و تنوع پذیری ژنتیکی بین افراد را با استفاده از بافت های مشتق از بیمار مطالعه کنند. انجمن زیست شناسی سلولی آمریکا یک کارگروه تشکیل داده است تا پتانسیل، چالش ها و محدودیت های تحقیقات ارگانوئید انسانی را گزارش کنند. این کار گروه راه هایی را برای آسان کردن ورود پژوهشگران جدید به این زمینه پیشنهاد می کند و نشان می دهد که چگونه می توان استفاده وسیع تر از این مدل جدید موجود زنده را درون جامعه علمی تسهیل کرد. این شامل دستورالعمل هایی برای تکرار پذیر بودن، کشت، به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیماران، موافقت بیماران و ارتباط با جامعه است.

Mol Biol Cell. 2019 May 1;30(10):1129-1137. doi: 10.1091/mbc.E19-03-0135.

Human organoids: a new dimension in cell biology.

Lehmann R1, Lee CM2, Shugart EC3, Benedetti M4, Charo RA5, Gartner Z6, Hogan B7, Knoblich J8, Nelson CM9, Wilson KM3.

Abstract

Organoids derived from stem cells or tissues in culture can develop into structures that resemble the in vivo anatomy and physiology of intact organs. Human organoid cultures provide the potential to study human development and model disease processes with the same scrutiny and depth of analysis customary for research with nonhuman model organisms. Resembling the complexity of the actual tissue or organ, patient-derived human organoid studies may accelerate medical research, creating new opportunities for tissue engineering and regenerative medicine, generating knowledge and tools for preclinical studies, including drug development and testing. Biologists are drawn to this system as a new "model organism" to study complex disease phenotypes and genetic variability among individuals using patient-derived tissues. The American Society for Cell Biology convened a task force to report on the potential, challenges, and limitations for human organoid research. The task force suggests ways to ease the entry for new researchers into the field and how to facilitate broader use of this new model organism within the research community. This includes guidelines for reproducibility, culturing, sharing of patient materials, patient consent, training, and communication with the public.

PMID: 31034354
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان