تمایز استخوان برون تنی سلول های بنیادی با منابع مختلف روی داربست کمپوزیتی حاوی بیوسرامیک طبیعی و پلی کاپرولاکتون

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی می توانند از منابع متنوعی بدست آیند. برای مقایسه اثر منبع سلولی روی پتانسیل تمایز استخوانی، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی گونه(BFP-MSCs)، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) و سلول های بنیادی سوماتیک نامحدود(USSCs) با قابلیت دسترسی مختلف در زمان و ناحیه، روی بیوسرامیک(Bio-Oss®) پوشیده شده با داربست پلی کاپرولاکتونی(PCL) الکتروریسی شده(PCL-Bio) کشت شدند. بعد از تعیین مشخصات داربست، تکثیر سلول های بنیادی و تمایز استخوانی بوسیله MTT و رنگ آمیزی آلیزارین رد، فعالیت آلکالین فسفاتازی، سنجش محتوای کلسیم و بیان ژن بررسی شد. نرخ تکثیر سلول های بنیادی به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت بود، تنها USSCها نرخ تکثیر پایین تری را زمانی که روی PCL-Bio کشت شدند نشان دادند، اگرچه، PCL-Bio حمایت تکثیری بهتری را در مقایسه با ظروف کشت بافت و PCL نشان داد. معدنی شدن BM-MSCها در مقایسه با سایر سلول ها به طور قابل توجهی بالاتر بود در حالی که BFP-MSCها نیز شبیه آن ها بودند. بیشتری فعالیت آلکالین فسفاتازی در BFP-MSCهای کشت شده روی PCL-Bio تشخیص داده شد. سلول های USSC سطح بیان بالاتری را در سه ژن نشان دادند، اگرچه تفاوت در مقایسه با سایر زیاد نبود. طبق نتایج و بدلیل در دسترس بودن، رویکرد آماده سازی تسهیل شده و اذیت شدن کمتر بیمار، PFB-MSCهای در مقایسه با BM-MSCs و USSCها گزینه بهتری برای استفاده در مهندسی بافت استخوان هستند.

Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2019 Dec;47(1):300-307. doi: 10.1080/21691401.2018.1553785.

In vitro osteogenic differentiation of stem cells with different sources on composite scaffold containing natural bioceramic and polycaprolactone.

Hosseini FS1, Soleimanifar F2, Ardeshirylajimi A3,4, Vakilian S5, Mossahebi-Mohammadi M6, Enderami SE1, Khojasteh A4, Zare Karizi S7.

Abstract

Stem cells can be obtained from a variety of sources. To compare the effect of cell source on the osteogenic differentiation potential, buccal fat pad-derived mesenchymal stem cells (BFP-MSCs), bone marrow-derived MSCs (BM-MSCs) and unrestricted somatic stem cells (USSCs) with different accessibility in time and region, were cultured on bioceramic (Bio-Oss®) coated electrospun polycaprolactone (PCL) scaffold (PCL-Bio). After scaffold characterization, stem cells proliferation and osteogenic differentiation were investigated by MTT and Alizarin red staining, alkaline phosphatase activity, calcium content and gene expression assays. Proliferation rate of the stem cells was not significantly different with each other, only USSCs showed significantly lower proliferation rate while cultured on PCL-Bio; although, PCL-Bio showed better proliferation support in comparison with tissue culture plate and PCL. Mineralization of the BM-MSCs was significantly higher than others, while BFP-MSCs were close to it. Highest ALP activity was detected in BFP-MSCs cultured on PCL-Bio. USSCs demonstrated higher gene expression level in three genes, although differences were not huge compared to others. According to the results and due to the availability, facilitated preparation procedure and less patients suffering, BFP-MSCs have a better choice than BM-MSCs and USSCs for use in bone tissue engineering.

PMID: 30688102
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان