همگرایی فارماکولوژی سلولی و انتقال دارو

تاریخ انتشار: پنجشنبه 09 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول درمانی، امکان رویکردهای جدیدی را برای مقابله با نیازهای غیر قابل پیش بینی در زمینه هایی مانند پزشکی احیا کننده و ایمنوتراپی فراهم می کند. فارماکولوژی محصولات سلولی درمانی از اهمیت حیاتی برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که این داروها به طور قابل تکرار و موثری کار می کنند. فارماكولوژي سلولی مي تواند از تطبيق اصول فارماكوكينيكي داروهاي مولكولي كلاسيك (PK) و فارماكوديناميكي (PD) برای درک کمی حدي عوامل محدود کننده سرنوشت سلول بعد از تزريق سود ببرد. نوآوری های آینده که بر پیشرفت در زمینه انتقال دارو با استفاده از دیدگاه PK / PD متمرکز شده اند می توانند در طراحی یک محصول درمانی سلولی برای غلبه بر هر گونه موانع دارویی برای کاربرد در زمینه بیماری کمک کنند. در اینجا، ما چشم انداز توسعه یک درمان استرومای مزانشیمال ex vivo را با استفاده از یک چارچوب PK / PD ارائه می کنیم و همچنین نمونه هایی از تکنیک های مهندسی کلی سلولی را ارائه می دهیم که به وسیله تغییر ژنتیکی سلول ها برای تنظیم طول عمر، پراکنش زیستی و فعالیت درون تنی شان را تنظیم می کنند طور ضمنی بر منحنی PK / PD اثر می گذارد.

Stem Cells Transl Med. 2019 May 15. doi: 10.1002/sctm.19-0019. [Epub ahead of print]

Convergence of Cell Pharmacology and Drug Delivery.

Aijaz A1, Vaninov N2, Allen A2, Barcia RN2, Parekkadan B1,2.

Abstract

Cellular therapy is enabling new approaches to tackle significant unmet needs in areas such as regenerative medicine and immunotherapy. The pharmacology of cell therapeutics becomes of critical importance to assure that these new drugs work reproducibly and effectively. Cell pharmacology can benefit from adapting principles of classical molecular drug pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) to quantitatively understand rate-limiting constraints of cell fate after administration. Future innovations focused on improvements in drug delivery using a PK/PD perspective can aid in designing a cell therapeutic product to overcome any pharmacological barriers for a given disease application. Herein, we present a perspective on the development of an ex vivo mesenchymal stromal therapeutic using a PK/PD framework and also present examples of general cell engineering techniques that implicitly influence the PK/PD curve by genetically modifying cells to regulate their in vivo duration, biodistribution, and activity. Stem Cells Translational Medicine 2019.

PMID: 31091020
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان