اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی بند ناف انسانی کپسوله شده در هیدروژل پپتیدی دارای عملکرد ترمیم قلب را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: پنجشنبه 09 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی به عنوان درمانی بالقوه برای بیماری های قلبی عروقی شناسایی شده اند. با این حال، نرخ احتباس پایین اگزوزوم های بعد از پیوند درون تنی به صورت یک چالش اصلی در کاربردهای بالینی باقی مانده است. هدف این مطالعه بررسی این امر بود که آیا اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف(UMSC-Exo) کپسوله شده در هیدروژل های پپتیدی دارای عملکرد می توانند احتباس و ثبات اگزوزوم ها را افزایش دهند و عملکرد قلبی را در مدل رتی انفارکته میوکاردی بهبود ببخشند یا خیر. نتایج ما نشان داد که پپتید PA-GHRPS سلول های H9C2 را از استرس اکسیداتیو ناشی از H2O2 حفاظت می کند. توانایی ژلاتینه کنندگی PA-GHRPS می تواند بوسیله پپتید NapFF تقویت شود. بنابراین، این دو پپتید برای تشکیل هیدروژل PGN مخلوط شدند که برای کپسوله کردن اگزوزوم ها استفاده شد. داده های ما نشان داد که هیدروژل PGN قادر به کپسوله کردن موثر اگزوزوم ها است و آزادسازی با ثبات و مداوم اگزوزوم ها را تضمین می کند. مخلوط اگزوزوم/هیدروژل PGN به ناحیه حاشیه ای بخش انفارکته قلب رت ها تزریق شد. در مقایسه با درمان اگزوزومی به تنهایی، این مخلوط عملکرد میوکاردی را بوسیله کاهش التهاب، فیبروز و آپوپتوز بهبود بخشید و رگزایی را نیز افزایش داد. استراتژی استفاده شده در این مطالعه یک روش کاربردی و موثر را برای استفاده از اگزوزوم ها برای بازسازی میوکاردی ارائه می دهد.

Biomater Sci. 2019 May 15. doi: 10.1039/c9bm00101h. [Epub ahead of print]

Human umbilical cord mesenchymal stem cell derived exosomes encapsulated in functional peptide hydrogels promote cardiac repair.

Han C1, Zhou J2, Liang C3, Liu B4, Pan X5, Zhang Y1, Wang Y1, Yan B1, Xie W1, Liu F1, Yu XY6, Li Y1.

Abstract

Stem cell-derived exosomes have been recognized as a potential therapy for cardiovascular disease. However, the low retention rate of exosomes after transplantation in vivo remains a major challenge in clinical applications. The aim of this study is to investigate whether human umbilical cord mesenchymal stem cell derived exosomes (UMSC-Exo) encapsulated in functional peptide hydrogels could increase the retention and stability of exosomes and improve heart function in a rat myocardial infarction model. Our results demonstrated that the PA-GHRPS peptide protected H9C2 cells from H2O2-induced oxidative stress. The gelatinization ability of PA-GHRPS can be enhanced by peptide NapFF. Therefore, these two peptides were mixed to form the PGN hydrogel, which was used to encapsulate exosomes. Our data showed that the PGN hydrogel was able to encapsulate exosomes effectively and ensured a stable and sustained release of exosomes. The exosome/PGN hydrogel mixture was injected into the infarcted border zone of rat hearts. Compared to the exosome treatment alone, the mixture improved the myocardial function by reducing inflammation, fibrosis and apoptosis, and by promoting angiogenesis. The strategy used in this study provided a practical and effective method to harness exosomes for myocardial regeneration.

PMID: 31090763
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان