پیشرفت اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی در ترمیم زخم

تاریخ انتشار: شنبه 11 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 خلاصه سازی پیشرفت تحقیقاتی در زمینه اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs-EXOs) در ترمیم زخم در سال های اخیر.

روش ها:

مطالعه ادبیات تحقیق در مورد نقش MSCs-EXOs در ترمیم زخم در داخل و خارج به طور گسترده ای انجام شد. مکانیسم MSCs-EXOs در ترمیم زخم و چشم اندازهای کاربرد بالینی آن خلاصه شده و آنالیز شد.

نتایج:

MSCs-EXOs می تواند واکنش التهابی اولیه را مهار کند، رگزایی و تکثیر و هم چنین مهاجرت سلول های اپی تلیالی را افزایش دهد و سنتز کلاژن را تنظیم می کند و تکثیر اسکار در مراحل بعدی بهبودی زخم را مهار می کند. در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی، MSCs-EXOs مزیت های بیشماری مانند ثبات بالاتر، ذخیره سازی راحت تر، عدم تومورزایی، عدم تکثیر، استفاده کمی آسان و ... را دارا است. این اگزوزوم ها چشم اندازهای کاربرد بالینی گسترده ای دارند.

جمع بندی:

MSCs-EXOs می توانند ترمیم زخم را پیش ببرند و به طور امیدوارانه ای به محصول بالینی برای پیشبرد ترمیم زخم های حاد و مزمن تبدیل شوند.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2019 May 15;33(5):634-639. doi: 10.7507/1002-1892.201901051.

[Progress of mesenchymal stem cells derived exosomes in wound repair].

[Article in Chinese; Abstract available in Chinese from the publisher]

Wang J1, Yi Y2, Zhu Y1.

Abstract

in English, Chinese

Objective:

To summarize the research progress of mesenchymal stem cells derived exosomes (MSCs-EXOs) in wound repair in recent years.

Methods:

The literature about the role of MSCs-EXOs in wound repair at home and abroad was extensively consulted. The mechanism of MSCs-EXOs in wound repair and its clinical application prospects were summarized and analyzed.

Results:

MSCs-EXOs can inhibit early inflammatory reaction, promote angiogenesis, proliferation, and migration of epithelial cells, regulate collagen synthesis, and inhibit scar proliferation in the later stage of wound healing. Compared with MSCs, MSCs-EXOs have many advantages, such as high stability, easy storage, non-tumorigenicity, no proliferation, easy quantitative use, and so on. It has broad clinical application prospects.

Conclusion:

MSCs-EXOs can promote wound repair and hopefully develop into a clinical product to promote the repair of acute or chronic wounds.

PMID: 31090360
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان