تعریف وزیکول های خارج سلولی کوچک مشتق از سلول های استرومایی مزانشیمی(MSC) برای کاربردهای درمانی

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

وزیکول های خارج سلولی کوچک(sEVs) مشتق از سلول های استرومایی/بنیادی مزانشیمی(MSCs) خیلی سرعت در حال وارد شدن به کاربردهای بالینی هستند. با این حال، تناقضات در مورد زیست شناسی، عملکردها و پتانسیل MSC-sEVs به دلیل چندین فاکتور افزایش یافته است: تنوع سلول های بنیادی مزانشیمی و آماده سازی آن ها؛ روش های مختلف تولید و جداسازی sEVs؛ فقدان سنجش های تضمین کیفی استانداردسازی شده؛ و تکرارپذیری محدود سنجش های عملکردی برون تنی و درون تنی. برای برطرف کردن این مشکل، اعضای چهار انجمن(SOCRATES، ISEV، ISCT و ISBT) معیارهای هماهنگ سازی خاص برای MSC-sEVs را برای تسهیل به اشتراک گذاشتن و مقایسه کردن داده ها پیشنهاد کرده اند که باید به پیشرفت این زمینه به سمت کاربردهای بالینی کمک کند. به طور تخصصی، MSC-sEVs باید بوسیله ماتریکس های قابل کمی سازی به منظور شناسایی منشا سلولی sEVs در یک محصول، حضور وزیکول های با غشای لیپیدی و درجه یکپارچگی فیزیکی و بیوشیمیایی وزیکول ها تعریف شوند. برای اهداف کاربردی، محصولات MSC-sEVs جدید ممکن است  در برابر رفرنس های زیستی MSC-sEVs به خوبی مشخص شده اندازه گیری شوند. هدف نهایی ایجاد این ماتریکس ها، ترسیم ابعادی از زیست شناسی و پتانسیل درمانی MSC-sEVs به صورت ویژگی های قابل کمی سازی هر کدام از محصولات می باشد.

J Extracell Vesicles. 2019 Apr 29;8(1):1609206. doi: 10.1080/20013078.2019.1609206. eCollection 2019.

Defining mesenchymal stromal cell (MSC)-derived small extracellular vesicles for therapeutic applications.

Witwer KW1,2, Van Balkom BWM3, Bruno S4, Choo A5, Dominici M6,7, Gimona M8, Hill AF9, De Kleijn D10, Koh M11,12, Lai RC13, Mitsialis SA14, Ortiz LA15, Rohde E8, Asada T16, Toh WS17, Weiss DJ18, Zheng L19, Giebel B20, Lim SK13,21.

Abstract

Small extracellular vesicles (sEVs) from mesenchymal stromal/stem cells (MSCs) are transiting rapidly towards clinical applications. However, discrepancies and controversies about the biology, functions, and potency of MSC-sEVs have arisen due to several factors: the diversity of MSCs and their preparation; various methods of sEV production and separation; a lack of standardized quality assurance assays; and limited reproducibility of in vitro and in vivo functional assays. To address these issues, members of four societies (SOCRATES, ISEV, ISCT and ISBT) propose specific harmonization criteria for MSC-sEVs to facilitate data sharing and comparison, which should help to advance the field towards clinical applications. Specifically, MSC-sEVs should be defined by quantifiable metrics to identify the cellular origin of the sEVs in a preparation, presence of lipid-membrane vesicles, and the degree of physical and biochemical integrity of the vesicles. For practical purposes, new MSC-sEV preparations might also be measured against a well-characterized MSC-sEV biological reference. The ultimate goal of developing these metrics is to map aspects of MSC-sEV biology and therapeutic potency onto quantifiable features of each preparation.

PMID: 31069028
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان