سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی مهندسی شده برای درمان های نوروبلاستوما

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

نوروبلاستومای مقاوم به دارو به صورت یک چالش در انکولوژی کودکان باقی مانده است و ایجاد رویکردهای درمانی جدید و کمتر سمی برای بهبود بقا و کاهش عوارض جانبی مداخلات درمانی مرسوم، ضروری است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) کاندیدای جذابی برای سلول درمانی و ژن درمانی هستند زیرا آن ها بوسیله تومورها فرا خوانده شده و به درون آن نفوذ می کنند. این ویژگی بوسیله ایجاد سلول های بنیادی مزانشیمی مدیفه شده که از طریق انتقال مولکول های درمانی، قادر به مبارزه با سرطان هستند مورد بهره برداری قرار گرفته است. آیا نوروبلاستوما به صورت سیستمیک سلول های بنیادی مزانشیمی منتقل شده را جذب می کند یا خیر، هنوز مورد بحث است. ما بررسی کردیم که آیا سلول های بنیادی مزانشیمی مهندسی شده برای بیان فاکتور نکروز توموری مربوط به لیگانده القا کننده آپوپتوز(TRAIL) می توانند 1) منجر به مرگ رده های سلولی نوروبلاستومایی کلاسیک و اولیه در شرایط آزمایشگاهی شوند یا خیر 2) در شرایط درون تنی به جایگاه های توموری مهاجرت کنند یا خیر 3) منجر به کاهش رشد نوروبلاستوما در آزمایش های زنو پیوندی شوند یا خیر. ما مشاهده کردیم که رده های سلولی نوروبلاستومایی کلاسیک و اولیه که گیرنده های مرگ را بیان می کنند می تواند در شرایط آزمایشگاهی بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی بارگیری شده با TRAIL کشته شوند. زمانی که این سلول ها به صفاق موش نوروبلاستومایی تزریق شدند، به جایگاه های توموری مهاجرت کردند اما قادر به تغییر دوره تکوین سرطان نبودند. این نتایج نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی پتانسیل استفاده برای انتقال داروها به بیماران نوروبلاستومایی را دارند، اما بیو داروهای موثرتری باید به جای TRAIL استفاده شود.

Oncol Rep. 2019 May 8. doi: 10.3892/or.2019.7152. [Epub ahead of print]

Engineered human mesenchymal stem cells for neuroblastoma therapeutics.

Nieddu V1, Piredda R1, Bexell D2, Barton J3, Anderson J3, Sebire N4, Kolluri K5, Janes SM5, Karteris E1, Sala A1.

Abstract

Drug-resistant neuroblastoma remains a major challenge in paediatric oncology and novel and less toxic therapeutic approaches are urgently needed to improve survival and reduce the side effects of traditional therapeutic interventions. Mesenchymal stem cells (MSCs) are an attractive candidate for cell and gene therapy since they are recruited by and able to infiltrate tumours. This feature has been exploited by creating genetically modified MSCs that are able to combat cancer by delivering therapeutic molecules. Whether neuroblastomas attract systemically delivered MSCs is still controversial. We investigated whether MSCs engineered to express tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) could: i) cause death of classic and primary neuroblastoma cell lines in vitro; ii) migrate to tumour sites in vivo; and iii) reduce neuroblastoma growth in xenotransplantation experiments. We observed that classic and primary neuroblastoma cell lines expressing death receptors could be killed by TRAIL-loaded MSCs in vitro. When injected in the peritoneum of neuroblastoma-bearing mice, TRAIL-MSCs migrated to tumour sites, but were unable to change the course of cancer development. These results indicated that MSCs have the potential to be used to deliver drugs in neuroblastoma patients, but more effective biopharmaceuticals should be used instead of TRAIL.

PMID: 31115546
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان