جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  اثر آسیب ترومایی مغز روی اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک- از رویا تا واقعیت

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS) یک بیماری مخرب عصبی است که بوسیله از دست رفتن نورون های حرکتی فوقانی و تحتانی مشخص می شود و از نظر بالینی خودش را با ضعف پیشرونده نشان می دهد. اگرچه مطالعات اپیدمیولوژی متعددی ارتباط بین آسیب ترومایی مغز(TBI) و ALS را نشان داده اند اما اتفاق نظری روی این امر که آیا TBI یک ریسک فاکتور برای ALS است یا خیر وجود ندارد. ممکن است که این عارضه در مجموعه ای از بیماران مستعد و بر مبنای سابقه آسیب ترومایی مغزی خفیف و مستعد بودن ژنتیکی، منجر به ALS شود. این نمی تواند بر مبنای مطالعات مشاهده ای بالینی به تنهایی تعیین شود. مدل های پیش درمانگاهی بهتر برای ارزیابی اثرات آسیب ترومایی مغز روی شروع و پیشرفت  ALS ضروری هستند. امروزه؛ تنها شمار اندکی از مطالعات پیش درمانگاهی انجام گرفته است که عمدتا در جوندگان ترانس ژن برای سوپراکسید دیسموتاز 1(SOD1) بوده است که در مجموع نتایج درهم و محدودیت های روشی قابل توجهی داشته اند. ترکیب اخیر مدل های جانوری مانند مگس های سرکه و هم چنین نورون های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بیماران، باید درک بهتر برهمکنش های عملکردی بالقوه بین  آسیب ترومایی مغزی و ALS را تسهیل می کند.

J Neurophysiol. 2019 May 22. doi: 10.1152/jn.00572.2018. [Epub ahead of print]

The Impact of Traumatic Brain Injury on Amyotrophic Lateral Sclerosis - From Bedside to Bench.

Franz CK1, Joshi D1, Daley EL2, Grant RA3, Dalamagkas K4, Leung A1, Finan JD5, Kiskinis E6.

Abstract

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease characterized by the loss of upper and lower motor neurons (MNs), which manifests clinically as progressive weakness. Although several epidemiological studies have found an association between traumatic brain injury (TBI) and ALS, there is not a consensus on whether TBI is an ALS risk factor. It may be that it can cause ALS in a subset of susceptible patients, based on a history of repetitive mild TBI and genetic predisposition. This cannot be determined based on clinical observational studies alone. Better pre-clinical models are necessary to evaluate the effects of TBI on ALS onset and progression. To date, only a small number of pre-clinical studies have been performed, mainly in the superoxide dismutase 1 (SOD1) transgenic rodents, which, taken together, have mixed results, and notable methodological limitations. The more recent incorporation of additional animal models such as Drosophila flies, as well as patient induced pluripotent stem cells (iPSC)-derived neurons, should facilitate a better understanding of a potential functional interaction between TBI and ALS.

PMID: 31116639
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان