کانال های یونی حساس به اسید در کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی بیان می شوند

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSC-CMs) منبع بالقوه ای برای بازسازی قلبی و تکوین دارو هستند. سلول های hiPSC-CMs، همه کانال های یونی قلبی و فنوتیپ قلبی منحصربفرد پیام رسانی یون کلسیم را بیان می کنند. در این جا ما بیان کانال های یونی حس کننده اسید(ASIC) را در کادیومیوسیت های با ضربان خودبخودی و مشتق از سه رده مختلف از iPSCs(IMR-90, iPSC-K3 and Ukki011-A) تست کردیم. استفاده سریع از محلول های بافری در pHهای 7/6، 6 و یا 5 فعال سازی سریع و غیر فعال شدن آهسته شار درونی مستقل از ولتاژ را شروع کرد که در ولتاژهای مثبت به ENa معکوس شد که شبیه شارهای مربوط به ASIC عصبی بود(این امر بوسیله آمیلورید 5 میکرومولار و عقب گرد[Na+]o سرکوب شد. شار ASIC در درصدها و تراکم های بسیار پایین تر در hiPSCهای تمایز نیافته و در فیبروبلاست های درمی بیان شد. ASIC mRNA و پروتئین در 60 روز اول (نه در 100 روز بعد از تمایز hiPSCهای کشت شده) اندازه گیری شد. اسیدیفیکاسیون بالا(pH5-6) نیز گذار زیاد یون کلسیمی را در hiPSCs-CMs شروع کرد که نه به روتنیوم و نه به آمیلورید حساس نبود اما در hiPSC-CMهای کاملا کلامپ شده وجود نداشت. نه شار ASIC1 و نه پروتئین آن در کاردیومیوسیت های بالغ رتی تشخیص داده نشد اما اسیدیفیکاسیون بالا  شار فعال کوچک و آهسته ای که به دارو حساس بود را شبیه کانال های TRPV فعال کرد. بیان ASIC در میوکاردیوم در حال تکوین(نه بالغ) ممکن است در تکوین قلب نقش داشته باشد.

Stem Cells Dev. 2019 May 23. doi: 10.1089/scd.2018.0234. [Epub ahead of print]

Acid Sensitive Ion channels are expressed in human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes.

Zhang XH1, Saric T2, Mehrjardi NZ3, Hamad S4, Morad M5.

Abstract

Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) are potential sources for cardiac regeneration and drug development. hiPSC-CMs express all the cardiac ion channels and the unique cardiac Ca2+-signaling phenotype. Here we tested for expression of acid sensing ion channels (ASIC) in spontaneously beating cardiomyocytes derived from three different hiPSC lines (IMR-90, iPSC-K3 and Ukki011-A). Rapid application of solutions buffered at pH 6.7, 6.0, or 5.0 triggered rapidly activating and slowly inactivating voltage-independent inward current that reversed at voltages positive to ENa, was suppressed by 5µM amiloride and withdrawal of [Na+]o , like neuronal ASIC currents. ASIC currents were expressed at much lower percentages and densities in undifferentiated hiPSC, and in dermal fibroblasts. ASIC1 mRNA and protein were measured in first 60 days but not 100-days post-differentiation hiPSC cultures. Hyper-acidification (pH5-6) also triggered large Ca2+ transients in intact hiPSC-CMs that were neither ruthenium red nor amiloride-sensitive, but were absent in whole cell-clamped hiPSC-CMs. Neither ASIC1 currents nor its protein were detected in rat adult cardiomyocytes, but hyper-acidification did activate smaller and slowly activating currents with drug sensitivity similar to TRPV channels. Considering ASIC expression in developing but not adult myocardium, a role in heart development is likely.

PMID: 31119982
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان