سلول های Cdx2 چند توان مشتق از از جفت، قلب را بازسازی می کنند

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

پتانسیل بازسازی کننده بی نهایت محدود قلب پستانداران بالغ موجب افزایش نیاز به سلول درمانی های جدیدی شده است که بتوانند عملکرد انقباضی را در بیماری های قلبی احیا کنند. پیش از این ما پتانسیل بازسازی کنندگی سلول های جنینی مخلوط شده را نشان دادیم که به طور طبیعی به قلب مادری آسیب دیده مهاجرت می کنند(مهاجرت سلول های جنین به قلب مادر). بهره برداری از این مکانیسم ذاتی منجر به این فرضیه شده است که سلول های Cdx2 در جفت ممکن است نوعی جدید از سلول را برای بازسازی قلب ارائه دهند. با استفاده از استراتژی ردیابی رده ای، به طور اختصاصی سلول های Cdx2 مشتق از جنین با پروتئین فلورسنس سبز تقویت شده (eGFP) نشان دار شدند. سلول های Cdx2-eGFP مشتق از جفت انتهای بارداری برای تمایز آزمایشگاهی قلبی و در شرایط درون تنی با استفاده از یک مدل موشی انفارکته میوکاردی ارزیابی شد. ما مشاهده کردیم که این سلول ها در شرایط آزمایشگاهی به کاردیومیوسیت های با ضربان خود بخود و سلول های عروقی تمایز یافتند که نشان دهنده چند توانی آن ها بود. زمانی که این سلول ها از طریق سیاهرگ دمی به موش نر وحشی انفارکته تزریق شدند، به صورت انتخابی و قوی به درون قلب لانه گزینی کرده و به کاردیومیوسیت ها و عروق خونی تمایز یافتند که منجر به بهبودی قابل توجه در انقباض پذیری شد و این امر بوسیله MRI نشان داده شد. مطالعه پروتئومیکس و ترانسکریپتوم ایمنی سلول های Cdx2-eGFP در مقایسه با سلول های بنیادی جنینی نشان داد که آن ها به ظاهر عملکردهای مربوط به بنیادینگی سلول های بنیادی جنینی را حفظ می کنند اما نقش های حمایت کنندگی منحصربفردی نیز در خانه گزینی و بقا نشان می دهند و دارای توانایی فرار از دست سیستم ایمنی هستند که این امر برای سلول درمانی حیاتی است. سلول های Cdx2-eGFP ممکن است بطور بالقوه ای یک پیشرفت درمانی را در سلول درمانی آلوژن برای ترمیم قلب ارائه دهد.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 May 20. pii: 201811827. doi: 10.1073/pnas.1811827116. [Epub ahead of print]

Multipotent fetal-derived Cdx2 cells from placenta regenerate the heart.

Vadakke-Madathil S1, LaRocca G1, Raedschelders K2, Yoon J1, Parker SJ2, Tripodi J1, Najfeld V1, Van Eyk JE2,3, Chaudhry HW4.

Abstract

The extremely limited regenerative potential of adult mammalian hearts has prompted the need for novel cell-based therapies that can restore contractile function in heart disease. We have previously shown the regenerative potential of mixed fetal cells that were naturally found migrating to the injured maternal heart. Exploiting this intrinsic mechanism led to the current hypothesis that Caudal-type homeobox-2 (Cdx2) cells in placenta may represent a novel cell type for cardiac regeneration. Using a lineage-tracing strategy, we specifically labeled fetal-derived Cdx2 cells with enhanced green fluorescent protein (eGFP). Cdx2-eGFP cells from end-gestation placenta were assayed for cardiac differentiation in vitro and in vivo using a mouse model of myocardial infarction. We observed that these cells differentiated into spontaneously beating cardiomyocytes (CMs) and vascular cells in vitro, indicating multipotentiality. When administered via tail vein to infarcted wild-type male mice, they selectively and robustly homed to the heart and differentiated to CMs and blood vessels, resulting in significant improvement in contractility as noted by MRI. Proteomics and immune transcriptomics studies of Cdx2-eGFP cells compared with embryonic stem (ES) cells reveal that they appear to retain "stem"-related functions of ES cells but exhibit unique signatures supporting roles in homing and survival, with an ability to evade immune surveillance, which is critical for cell-based therapy. Cdx2-eGFP cells may potentially represent a therapeutic advance in allogeneic cell therapy for cardiac repair.

Copyright © 2019 the Author(s). Published by PNAS.

PMID: 31109997
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان