استراتژی های مهندسی بافت اهداف مولکولی علیه التهاب و فیبروز و سلول های بنیادی خون بند ناف را برای بهبود بازسازی مختل شده عضلات و پوست بدنبال ترمیم شکاف را افزایش می دهند

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

شکاف لب با یا بدون شکاف کام یک ناهنجاری مادرزادی است که در حدود یک هفتصدم نوزادان اتفاق می افتد و روی دندان در آوردن آن ها، استخوان، پوست، عضلات و موکوس ناحیه جمجمه چهره اثر می گذارد. یک شکاف می تواند مشکلاتی را برای رشد آرواره و چهره، تکوین دندان، صحبت کردن، غذا خوردن و ... ایجاد کند و می تواند منجر به ناهنجاری هایی در شنوایی شود. ترمیم جراحی لب ممکن است منجر به بازسازی مختل شده عضلات، پوست، فیبروز و تشکیل اسکار شود. این امر ممکن است منجر به اختلال رشد چهره ای و تکوین دندانی شود که عملکرد دهانی و زیبایی لب و چهره را مختل می سازد. بنابراین، جراحی ثاتویه برای تصحیح اسکار اغلب ضروری است. ما روی مسیرهای مولکولی و سلولی دخیل در میوژنز چهره و لب، آناتومی عضلات در لب طبیعی و شکاف لبی و مشکلاتی که بدنبال جراحی اتفاق می افتد را بحث خواهیم کرد. هدف این مطالعه مروری، ذکر یک استراتژی مولکولی و سلولی جدید برای بهبود بازسازی عضلانی پوست و کاهش تشکیل اسکار بدنبال ترمیم شکاف بود. شکاف دهانی چهره ای می تواند در جنین از طریق غربالگری های اولتراسوند پیش از تولد تشخیص داده شده و موجب شود که برای بدست آوردن سلول های بنیادی خون بند ناف بعد از تولد برنامه ریزی کرد. تکنیک های مهندسی بافت با استفاده از این سلول های بنیادی خون بند ناف و هدف قرار دادن مولکولی التهاب و فیبروز طی جراحی ممکن است بازسازی بافت را افزایش دهد. ما انتظار داریم که این استراتژی جدید بازسازی عضلانی و اسکلتی را بهبود ببخشد و منجر به عملکرد بهتر و زیباسازی بعد از ترمیم شکاف شود.

Med Res Rev. 2019 May 18. doi: 10.1002/med.21594. [Epub ahead of print]

Tissue engineering strategies combining molecular targets against inflammation and fibrosis, and umbilical cord blood stem cells to improve hampered muscle and skin regeneration following cleft repair.

Schreurs M1, Suttorp CM1,2, Mutsaers HAM3, Kuijpers-Jagtman AM4, Von den Hoff JW1,2, Ongkosuwito EM1, Carvajal Monroy PL5, Wagener FADTG1,2.

Abstract

Cleft lip with or without cleft palate is a congenital deformity that occurs in about 1 of 700 newborns, affecting the dentition, bone, skin, muscles and mucosa in the orofacial region. A cleft can give rise to problems with maxillofacial growth, dental development, speech, and eating, and can also cause hearing impairment. Surgical repair of the lip may lead to impaired regeneration of muscle and skin, fibrosis, and scar formation. This may result in hampered facial growth and dental development affecting oral function and lip and nose esthetics. Therefore, secondary surgery to correct the scar is often indicated. We will discuss the molecular and cellular pathways involved in facial and lip myogenesis, muscle anatomy in the normal and cleft lip, and complications following surgery. The aim of this review is to outline a novel molecular and cellular strategy to improve musculature and skin regeneration and to reduce scar formation following cleft repair. Orofacial clefting can be diagnosed in the fetus through prenatal ultrasound screening and allows planning for the harvesting of umbilical cord blood stem cells upon birth. Tissue engineering techniques using these cord blood stem cells and molecular targeting of inflammation and fibrosis during surgery may promote tissue regeneration. We expect that this novel strategy improves both muscle and skin regeneration, resulting in better function and esthetics after cleft repair.

© 2019 The Authors. Medicinal Research Reviews Published by Wiley Periodicals, Inc.

PMID: 31104334
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان