غربالگری سرولوژیک و مولکولی خون بند ناف برای عفونت تاکسوپلاسما گندی

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

ثابت شده است که خون بند ناف یک منبع جایگزین بالقوه سلول های بنیادی خون ساز برای بیماران کودک مبتلا به اختلالات خونی ماژور است. توکسوپلاسما گندی یک پروتوزوآی فرصت طلب است که منجر به اختلالات جنینی در افرادی شود که از نظر ایمنی ناقص بودند.

هدف:

 هدف ما مطالعه شیوع توکسوپلاسموزیز در خون بند ناف (UCB) و ارزیابی حساسیت الایزا و PCR برای غربالگری عفونت توکسوپلاسما است.

مواد و روش:

 یک صد نمونه خون بند ناف بلافاصله بعد از زایمان جمع آوری شد. آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما IgG و IgM با استفاده از روش الایزا تعیین شد؛ DNA توکسوپلاما با استفاده از تکنیک nested PCR تشخیص داده شد. سلول های هسته دار کل (TNC) و HB تعیین شد. داده های جغرافیایی و ریسک فاکتورهای مربوط به انتقال توکسوپلاسما از مادران جمع آوری شد.

نتایج:

از بین 100 نمونه خون بند ناف، 36 درصد برای آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما مثبت بودند و 6 درصد برای آنتی بادی IgM ضد توکسوپلاسمایی مثبت بودند. Nested PCR نشان داد که 11 درصد نمونه ها حاوی DNA توکسوپلاسما بودند که 6 نمونه(55 درصد) IgM مثبت بودند. هیچ ارتباط قابل توجهی بین خطر انتقال توکسوپلاسما و  مثبت بودن خون بند ناف برای توکسوپلاسموزیز وجود نداشت.

جمع بندی:

 به توجه به شیوع توکسوپلاسموزیز، پیشرفت سریع  و نتایج کشنده آن در بیماران ناقص از نظر ایمنی، غربالگری خون بند ناف برای توکسوپلاسموزیز با nested PCR باید در پروتکل های غربالگری بانک های خون بند ناف گنجانده شود.

Transpl Infect Dis. 2019 May 18:e13117. doi: 10.1111/tid.13117. [Epub ahead of print]

Serological and molecular screening of umbilical cord blood for Toxoplasma gondii infection.

Botein EF1, Darwish A1, El-Tantawy NL2, El-Baz R3, Eid MI4, Shaltot AM3.

Abstract

BACKGROUND:

Human umbilical cord blood has proven to be a successful alternate source of hematopoietic stem cells for pediatric patients with major hematologic disorders. Toxoplasma gondii is a global opportunistic protozoan which cause fatal complications in immunocompromised individuals.

AIM:

Our goal is to study the prevalence of toxoplasmosis in umbilical cord blood (UCB) and to assess the sensitivity of ELISA and PCR for Toxoplasma infection screening.

MATERIAL AND METHODS:

One hundred cord blood samples were collected immediately after delivery. Anti-Toxoplasma IgG and IgM antibodies were determined using ELISA method; Toxoplasma DNA was detected using nested PCR technique. Total nucleated cells (TNC) and HB were also determined. Demographic data and risk factors data related to the transmission of toxoplasmosis, were collected from mothers.

RESULTS:

Among 100 cord blood samples, 36 (36%) were positive for anti-Toxoplasma IgG antibodies and 6 (6%) were positive for anti- Toxoplasma IgM antibodies. The nested PCR showed 11 (11%) samples containing Toxoplasma DNA from which, 6 (55%) samples were IgM positive. There was no significant association between the risk of Toxoplasma transmission and cord blood positivity for toxoplasmosis.

CONCLUSION:

Owing to the prevalence of toxoplasmosis, its rapid progression and its fatal outcome in immunocompromised patients, cord blood screening for toxoplasmosis with nested PCR should be incorporated into cord blood bank screening protocols. This article is protected by copyright. All rights reserved.

This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 31102567
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان