خون بند ناف اتولوگ در کودکان مبتلا به فلج مغزی: یک مطالعه مروری

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

هدف این مطالعه توصیفی، گزارشی در مورد اطلاعات فعلی در مورد استفاده بالینی از مقالات مبتنی بر استفاده بالینی خون بند ناف(CB)  مربوط به PubMed و کارآزمایی های بالینی ثبت شده در ClinicalTrials.gov بود. شواهد رو به افزون نشان می دهد که خون بند ناف ممکن است برای تشخیص اولیه و درمان فلج مغزی استفاده شود. اسیدیته خون بند ناف و ویژگی های بیوشیمیایی شامل سیتوکین ها، فاکتورهای رشد و سایر متابولیت ها(مانند اسیدهای آمینه، اسیل کارنیتیتن ها، فسفاتیدیل کولین ها، سوکسینات، گلیسرول، 3- هیدروکسی بوتیرات و O- فسفوکولین)، پیش بینی کننده های تکوین عصبی آینده هستند. علاوه براین، مطالعات بالینی متعدد کارایی و بی خطر بودن استفاده از خون بند ناف در مدل های اتولوگ و آلوژن  را ثابت کرد که  شامل متا آنالیز پنج کارآزمایی بالینی شامل 328 شرکت کننده بود. در حال حاضر، 9 کارآزمایی بالینی استفاده از خون بند ناف اتولوگ را در کودکانی که به انسفالوپاتی ایسکمی ناشی از هیپوکسی یا کودکانی که فلج مغزی شان در حال پیشرفت است را مورد ارزیابی قرار داده اند. جمعیت کلی که در این مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفتند از 2500 بیمار تجاوز می کردند.

Int J Mol Sci. 2019 May 16;20(10). pii: E2433. doi: 10.3390/ijms20102433.

Autologous cord blood in children with cerebral palsy: a review.

Boruczkowski D1, Pujal JM2, Zdolińska-Malinowska I3.

Abstract

The aim of this narrative review is to report on the current knowledge regarding the clinical use of umbilical cord blood (CB) based on articles from PubMed and clinical trials registered on ClinicalTrials.gov. An increasing amount of evidence suggests that CB may be used for both early diagnostics and treatment of cerebral palsy. The acidity of CB and its biochemical parameters, including dozens of cytokines, growth factors, and other metabolites (such as amino acids, acylcarnitines, phosphatidylcholines, succinate, glycerol, 3-hydroxybutyrate, and O-phosphocholine) are predictors of future neurodevelopment. In addition, several clinical studies confirmed the safety and efficacy of CB administration in both autologous and allogeneic models, including a meta-analysis of five clinical trials involving a total of 328 participants. Currently, nine clinical trials assessing the use of autologous umbilical CB in children diagnosed with hypoxic-ischemic encephalopathy or cerebral palsy are in progress. The total population assessed in these trials exceeds 2500 patients.

PMID: 31100943
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان