مدل سازی اختلالات عصبی روانی با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

اختلالات عصبی روانی، اختلالات پیچیده ای هستند که بوسیله تنوع ژنتیکی ناهمگون، علایم متغیر و تغییرات گسترده در پاتولوژی آناتومیک مشخص می شوند. در قالب اختلالات عصبی روانی، دستیابی محدود به انواع بافت های محدود، چالش هایی را برای درک علت شناسی بیماری و تکوین درمان های موثر ارائه کرده است. سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بازبرنامه ریزی شده از سلول های سوماتیک فرصتی را برای شبیه سازی تکوین بیماری در سلول های مربوطه فراهم کرده اند و رویکردهای جدیدی را برای درک مکانیسم های بیماری و ایجاد درمان های موثر ارائه می کنند. در این جا ما پیشرفت ها و چالش های اخیر در پارادایم های تمایزی برای تولید سلول های مربوط به بیماری و مطالعات اخیر در مورد اختلالات عصبی روانی با استفاده از مدل های سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSC) را مرور می کنیم که در آن ها فنوتیپ های سلولی مربوط به بیماری گزارش شده است. استفاده از مدل های بیماری مبتنی بر iPSCs امیدهای زیادی را برای درک مکانیسم های بیماری و اکتشافات درمان های موثر پیشتیبان ایجاد کرده است.

Protein Cell. 2019 May 27. doi: 10.1007/s13238-019-0638-8. [Epub ahead of print]

Modeling neuropsychiatric disorders using human induced pluripotent stem cells.

Wang M1,2, Zhang L1, Gage FH3.

Abstract

Neuropsychiatric disorders are complex disorders characterized by heterogeneous genetic variations, variable symptoms, and widespread changes in anatomical pathology. In the context of neuropsychiatric disorders, limited access to relevant tissue types presents challenges for understanding disease etiology and developing effective treatments. Induced pluripotent stem cells (iPSCs) reprogrammed from patient somatic cells offer an opportunity to recapitulate disease development in relevant cell types, and they provide novel approaches for understanding disease mechanisms and for development of effective treatments. Here we review recent progress and challenges in differentiation paradigms for generating disease-relevant cells and recent studies of neuropsychiatric disorders using human pluripotent stem cell (hPSC) models where cellular phenotypes linked to disease have been reported. The use of iPSC-based disease models holds great promise for understanding disease mechanisms and supporting discovery of effective treatments.

PMID: 31134525
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان