نوورن های مشتق از سلول های hiPS برای غربالگری با کارایی بالا

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

نورون های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPS) امیدها را برای مدل سازی بهتر سلولی برای کشف داروها در قالب بیماری های مخرب عصبی و عصبی روانی افزایش داده اند. پروتکل تمایز عصبی توصیف شده یک فاز تقویت سلولی را برای سلول های پیش ساز عصبی(NP) مشتق از hiPSCs شامل می شود. بنابراین، ترکیب تکثیر و مهار notch مشتق از فاکتور رشد(GRINH) تولید مقیاس پذیر نورون ها در شمار کافی برای برطرف کردن نیازهای انبوه مواد برای غربالگری های با کارایی بالا(HTS) را مقدور می سازد. این سلول های GRINCH بالغ شده در میکروپلیت های 384 خانه، مارکرهای عصبی و فعالیت الکتروفیزیولوژیک را نشان می دهند. پروتکل تمایزی برای انواع کلون های سلول hiPS انسانی قابل کاربرد است. در یک تلاش برای یافتن و پروفایل کردن  تعدیل کننده های کیناز B گیرنده تروپومیوزین(TrKB)، نورون های GRINCH نشان دادند که برای اندازه گیری فسفریلاسیون و پیام رسانی پایین دست TrkB به طور اندوژن بیان شده مناسب هستند. تکنیک های بکار رفته در سنجش همگن قرابت لومینسنس تقویت شده(Alpha) و فرمت RT-PCR قابل انتقال به سایر اهداف دارویی بودند. در مجموع با استفاده از نورون های GRINCH، این تکنولوژی های تشخیصی مسیرهای آزمایشگاهی جدیدی که دارای پتانسیل عظیمی برای کشف اولیه داروها هستند، باز می کنند.

Methods Mol Biol. 2019;1994:243-263. doi: 10.1007/978-1-4939-9477-9_23.

hiPS Cell-Derived Neurons for High-Throughput Screening.

Traub S1, Heilker R2.

Abstract

Human induced pluripotent stem (hiPS) cell-derived neurons promise to provide better model cells for drug discovery in the context of neurodegenerative and neuropsychiatric diseases. The neuronal differentiation protocol described encompasses a cellular amplification phase for hiPS-derived neural progenitor (NP) cells. Thus, the combination of growth factor-driven expansion and inhibition of notch (GRINCH) enabled the scalable production of neurons in sufficient numbers to meet the immense material needs of a high-throughput screening (HTS) campaign. These GRINCH cells matured in 384-well microplates display neuronal markers and electrophysiological activity. The differentiation protocol was applicable to various human hiPS cell clones. In a finding and profiling campaign for modulators of the tropomyosin receptor kinase B (TrkB), the GRINCH neurons were shown to be suitable for measuring the phosphorylation and downstream signaling of the endogenously expressed TrkB. The employed techniques in the amplified luminescent proximity homogeneous assay (Alpha) and the high-throughput reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) format are transferable to other pharmaceutical drug targets. Together with the GRINCH neurons, these detection technologies open new experimental routes with tremendous potential for early drug discovery.

PMID: 31124122
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان