پتانسیل درمانی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی در درمان بیماری های مخرب عصبی

تاریخ انتشار: یکشنبه 09 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

مشکلات عصبی معمولا به عنوان مشکلات غیر قابل بازگشت مورد توجه قرار می گیرند که این از پتانسیل محدود بازسازی سیستم عصبی مرکزی(CNS) منشا می گیرد. از طرف دیگر، پتانسیل بازسازی کنندگی سلول های بنیادی در مطالعات پایه و هم چنین در مطالعات پیش درمانگاهی ارزیابی شدده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان منبع سلولی کاندیدا برای اهداف درمانی اختلالات عصبی مختلف مورد توجه قرار گرفته اند که به دلیل توانایی خودنوزایی آن ها، پلاستیسیتی آن ها در تمایز، مشخصه های نوروتروفیک  و ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی آن ها است. اگزوزوم ها وزیکول های خارج سلولی هستند که می توانند طی دوره های طولانی مدت اطلاعات زیستی را منتقل کنند و به موجب آن روی فرایندهای طبیعی و غیر طبیعی در سلول ها و بافت ها اثر بگذارند. ظرفیت درمانی اگزوزوم ها به نوع سلول و هم چنین شرایط سلول هدف بستگی دارد. بنابراین، بر مبنای نوع بافت و شرایط فیزیولوژیک سیستم عصبی مرکزی، اگزوزوم ها ممکن است به عنوان شرکت کنندگان یا سرکوب کنندگان شرایط پاتولوژیک در این بافت ها عمل کنند. زمانی که از منظر درمانی نگاه می شود، امیدوار کننده ترین منبع سلولی اگزوزوم ها که مورد توجه قرار گرفته است سلول های بنیادی مزانشیمی است. هدف این مقاله مروری بحث در مورد اطلاعت موجود در مورد پتانسیل سلول های بنیادی و اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان بیماری های مخرب عصبی است.

Mol Neurobiol. 2019 Jun 13. doi: 10.1007/s12035-019-01663-0. [Epub ahead of print]

The Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in Treatment of Neurodegenerative Diseases.

Gorabi AM1, Kiaie N1, Barreto GE2,3, Read MI4, Tafti HA1, Sahebkar A5,6,7.

Abstract

Neurologic complications are commonly regarded as irreversible impairments that stem from limited potential of regeneration of the central nervous system (CNS). On the other side, the regenerative potential of stem cells has been evaluated in basic research, as well as in preclinical studies. Mesenchymal stem cells (MSCs) have been regarded as candidate cell sources for therapeutic purposes of various neurological disorders, because of their self-renewal ability, plasticity in differentiation, neurotrophic characteristics, and immunomodulatory properties. Exosomes are extracellular vesicles which can deliver biological information over long distances and thereby influencing normal and abnormal processes in cells and tissues. The therapeutic capacity of exosomes relies on the type of cell, as well as on the physiological condition of a given cell. Therefore, based on tissue type and physiological condition of CNS, exosomes may function as contributors or suppressors of pathological conditions in this tissue. When it comes to the therapeutic viewpoint, the most promising cellular source of exosomes is considered to be MSCs. The aim of this review article is to discuss the current knowledge around the potential of stem cells and MSC-derived exosomes in the treatment of neurodegenerative diseases.

PMID: 31197655
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان