مقایسه اثرات درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مختلف روی آرتریت روماتوئید در موش

تاریخ انتشار: یکشنبه 09 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

آرتریت روماتوئید(RA) یک بیماری اتوایمن مزمن و غیر اختصاصی است که منجر به تخریب و تغییر شکل مفاصل می شود. برای بررسی پتانسیل سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی(MSCs) به عنوان یک استراتژی درمانی جدید برای بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید، ما اثرات درمانی MSCهای مشتق از مغز استخوان(BMSCsMSCهای مشتق از بند ناف(UCs) و سلول های بنیادی مشتق از دندان شیری(SHED) را روی آرتریت القا شده بوسیله کلاژن(CIA) در موش مقایسه کردیم.

روش ها:

 جمعا 24 موش DBA/1 با کلاژن نوع دو برای القای آرتریت روماتوئید در مدل آزمایشگاهی تزریق شد. موش های تیمار شده با سلول های بنیادی مزانشیمی به ترتیب مورد تزریق UC، BMSCs و SHED قرار گرفتند. فرسایش استخوان و تخریب مفصل بوسیله آنالیز میکروCT و رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین اندازه گیری شد. سطح TNFα و اینترلوکین بوسیله ایمنوهیستوشیمی و الایزا اندازه گیری شد.

نتایج:

 انتقال سیستمیک سلول های بنیادی مزانشیمی شدت علایم مربوط  به CIA را به میزان بیشتری در مقایسه با گروه کنترل تیمار نشده بهبود بخشید. میکروCT فرسایش استخوانی کاهش یافته را در مفاصل متاتارسوفالانژیال بعد از تیمار با سلول های بنیادی مزانشیمی نشان داد. علاوه براین، طبق ارزیابی بافتی، سینوویت کاهش یافته و تخریب مفصلی در گروه های تیمار شده با سلول های بنیادی مزانشیمی مشاهده شد. سطح TNFα و اینترلوکین در سروم و مفاصل با تیمار بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی کاهش یافت.

جمع بندی:

 یافته های ما نشان می دهد که تزریق سیستمیک UC، BMSCs و SHED ممکن استت به طور قابل توجهی اثرات آرتریت روماتوئید را تسکین دهد. اثرات درمانی BMSCs در مقایسه با SHED بیشتر بود و این در حالی بود که UCها بهترین اثر درمانی را روی موش CIA نشان دادند. در مجموع، در مقایسه با BMSCs‌و SHED، UCs ممکن است منبع مناسب تری از سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید باشد.

PeerJ. 2019 Jun 3;7:e7023. doi: 10.7717/peerj.7023. eCollection 2019.

Comparison of therapeutic effects of different mesenchymal stem cells on rheumatoid arthritis in mice.

Zhang Q#1,2,3, Li Q#4, Zhu J2,3, Guo H2,3, Zhai Q1,2,3, Li B2,3, Jin Y2,3, He X2,3, Jin F1,2,3.

Abstract

Background:

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic and nonspecific autoimmune disease, which leads to joint destruction and deformity. To investigate the potential of human mesenchymal stem cells (MSCs) as a new therapeutic strategy for patients with RA, we compared the therapeutic effects of bone marrow derived MSCs (BMSCs), umbilical cord derived MSCs (UCs), and stem cells derived from human exfoliated deciduous teeth (SHED) on collagen-induced arthritis (CIA) in mice.

Methods:

A total of 24 DBA/1 mice were infused with type II collagen to induce RA in the experimental model. MSC-treated mice were infused with UCs, BMSCs, and SHED, respectively. Bone erosion and joint destruction were measured by micro-computed tomographic (micro-CT) analysis and hematoxylin and eosin staining. The levels of tumor necrosis factor α (TNF-α) and interleukin-1β (IL-1β) were measured by immunohistochemistry and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

Results:

Systemic delivery of MSCs significantly improved the severity of the symptoms related to CIA to greater extent compared with the untreated control group. Micro-CT revealed reduced bone erosions in the metatarsophalangeal joints upon treatment with MSCs. Additionally, according to histologic evaluation, reduced synovitis and articular destruction were observed in MSC-treated groups. The levels of TNF-α and IL-1β in the serum and joints decreased with treatment by MSCs.

Conclusion:

Our findings suggest that systemic infusion of UCs, BMSCs, and SHED may significantly alleviate the effects of RA. The therapeutic effect of BMSCs was greater than that of SHED, while the UCs were shown to have the best therapeutic effect on CIA mice. In conclusion, compared with BMSCs and SHED, UCs may be a more suitable source of MSCs for the treatment of patients with RA.

PMID: 31198641
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان