کارایی داربست های کوپلیمری منتقل کننده ماتریکس غیر معدنی شده دنتین انسانی برای بازسازی استخوان

تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

داربست های پلی(ال-لاکتید-کو-زتا-کاپرولاکتون) بوسیله 10 یا 20 میکروگرم/میلی لیتر از ماتریکس غیر معدنی شده دنتین انسانی عملکردی شدند. کینتیک آزادسازی 21 روزه و پتانسیل استخوان زایی آن ها روی سلول های استرومایی مغز استخوان انسانی بعد از 7 و 21 روز مطالعه شد. مجموعا 390 بیمار بوسیله اسپکترومتری جرمی شناسایی شدند. پروتئین های بازسازی استخوانی در ابتدا آزادسازی قوی را نشان دادند. سلول های استرومایی مغز استخوان انسانی روی داربست های عملکردی شده با 20 میکروگرم/میلی لیتر عملکردی شده و در محیط پایه کشت شدند(گروه DDM) یا عملکردی شده و در محیط استخوان زا کشت شدند یا روی داربست های غیر عملکردی در محیط استخوان زا کشت شدند. سلول های استرومایی مغز استخوان انسانی در گروه ماتریکس غیر معدنی شده دنتین کمتر تکثیر شدند و ERK1/2 را در هر دو زمان مورد نظر فعال کردند. سلول ها روی گروه DDM بالاترین بیان اینترلوکین 6 و 8 را در روز 7 نشان دادند و بالاترین کلاژن نوع یک آلفا دو، SPP1 و BMP2 را در روز 21 بیان کردند. پروتئین خارج سلولی در روز 21 کلاژن نوع یک و BMP-2 بالاتری را در گروه ماتریکس غیر معدنی شده دنتین نشان دادند. سلول ها روی گروه DDM نشانه هایی از معدنی شدن را نشان دادند. داربست های عملکردی شده قادر به تحریک تمایز استخوانی سلول های استرومایی مغز استخوان انسانی بودند.

J Tissue Eng. 2019 May 31;10:2041731419852703. doi: 10.1177/2041731419852703. eCollection 2019 Jan-Dec.

Efficacy of copolymer scaffolds delivering human demineralised dentine matrix for bone regeneration.

Munir A1, Døskeland A2, Avery SJ3,4, Fuoco T5, Mohamed-Ahmed S1, Lygre H1, Finne-Wistrand A5, Sloan AJ3,4, Waddington RJ3,4, Mustafa K1, Suliman S1.

Abstract

Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) scaffolds were functionalised by 10 or 20 µg/mL of human demineralised dentine matrix. Release kinetics up to 21 days and their osteogenic potential on human bone marrow stromal cells after 7 and 21 days were studied. A total of 390 proteins were identified by mass spectrometry. Bone regeneration proteins showed initial burst of release. Human bone marrow stromal cells were cultured on scaffolds physisorbed with 20 µg/mL and cultured in basal medium (DDM group) or physisorbed and cultured in osteogenic medium or cultured on non-functionalised scaffolds in osteogenic medium. The human bone marrow stromal cells proliferated less in demineralised dentine matrix group and activated ERK/1/2 after both time points. Cells on DDM group showed highest expression of IL-6 and IL-8 at 7 days and expressed higher collagen type 1 alpha 2, SPP1 and bone morphogenetic protein-2 until 21 days. Extracellular protein revealed higher collagen type 1 and bone morphogenetic protein-2 at 21 days in demineralised dentine matrix group. Cells on DDM group showed signs of mineralisation. The functionalised scaffolds were able to stimulate osteogenic differentiation of human bone marrow stromal cells.

PMID: 31210921
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان