پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان ساختار غدد بزاقی را بعد از پرتودرمانی سر و گردن در رت ها حفظ می کند

تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 غدد بزاقی یکی از بافت های حساس به پرتو طی پرتو درمانی در درمان سرطان سر و گردن هستند. ظرف اولین هفته های بعد از پرتو درمانی، پرتو منجر به از دست رفتن پیشرونده عملکرد غدد شده و در ادامه در سراسر زندگی بیمار این امر ادامه می یابد.

هدف:

 مطالعه حاضر برای کشف اثرات بالقوه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان تزریق شده به صورت موضعی و در کاهش عوارض ناخواسته پرتو روی غدد بزاقی رت ها طراحی شد.

مواد و روش ها:

 6 رت به عنوان گروه کنترل(N)  استفاده شدند و 12 رت یک دوز پرتو 13Gy را در سر و گردن داشتند و سپس آن ها به صورت برابر به دو گروه تقسیم شدند: گروه تنها تیمار شده با پرتو(C)، گروه تیمار شده با پرتو و سپس تیمار شده با سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان گروه(S). جانوران 7 روز بعد از پرتو کشته شدند. سپس، غدد بزاقی تحت فکی آن ها بریده شده و مورد ارزیابی بافتی قرار گرفتند.

نتایج:

 ارزیابی بافتی گروه تیمار شده (S) یک بهبودی واضح را در ساختار و عملکرد غدد بزاقی در مقایسه با گروه پرتو تابی شده (C) نشان داد و این بهبودی بوسیله حفظ قطر آسینی ها(mean diameter in µm group (C) 183.1 ± 4.5, in group (S) 356.3 ± 33.5 while, in (N) group 408.9 ± 5.9) و کاهش در نواحی فیبروتیک در غدد(mean fibrosis parentage in group (C) 26.5 ± 5.9 in (C) group , in group (S) 11.7 ± 4.13 while in (N) group 0.2 ± 0.31) نشان داده شد.

جمع بندی:

 مشخص شد که BM-MSCها در کاهش عوارض جانبی پرتو درمانی روی ساختار غدد بزاقی امیدوار کننده هستند.

Open Access Maced J Med Sci. 2019 May 28;7(10):1588-1592. doi: 10.3889/oamjms.2019.350. eCollection 2019 May 31.

Transplantation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells Preserve the Salivary Glands Structure after Head and Neck Radiation in Rats.

Elsaadany B1, Zakaria M1, Mousa MR2.

Abstract

BACKGROUND:

The salivary glands are one of the radiation sensitive tissues during radiotherapy in the treatment of head and neck cancer. Within the first weeks of radiotherapy, the radiation causes progressive loss of gland function, then continue throughout the later of the patient's life.

AIM:

The present work was designed to discover the potential effect of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSCs) injected locally and in decreasing the unwanted effects of radiation on rats salivary gland.

MATERIAL AND METHODS:

6 rats used as the control group (N) and 12 rats had a single radiation dose of 13Gy in the head and neck then, they were equally allocated into two groups: Irradiated only as a group (C), Irradiated then treated with MSCs as a group (S). The animals were euthanised 7 days post radiation. Then, submandibular salivary glands were cut up; the histological examination was done.

RESULTS:

Histological examination of the treated group(S) shown an apparent improvement in the SG structure and function compared to the irradiated group (C), this improvement represented mainly as preserving acini diameter (mean diameter in µm group (C) 183.1 ± 4.5, in group (S) 356.3 ± 33.5 while, in (N) group 408.9 ± 5.9) and decrease in fibrotic areas in the gland (mean fibrosis parentage in group (C) 26.5 ± 5.9 in (C) group , in group (S) 11.7 ± 4.13 while in (N) group 0.2 ± 0.31).

CONCLUSION:

BM-MSCs has revealed to be promising in mitigating the side effects of radiotherapy on salivary glands structure.

PMID: 31210805
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان