اثر سلول های بنیادی مزانشیمی روی سمیت بیضه ای ناشی از دوکسوروبیسین و نتایج نسلی رت های پیش بلوغ نر

تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 بسیاری از درمان ها برای درمان سرطان گنادوتوکسیک هستند و می توانند منجر به ناباروری شوند. استراتژی های جدید برای کاهش عوارض جانبی و برنامه های حفاظتی حین انجام شیمی درمانی و بعد از انجام آن مورد نیاز است. بنابراین، سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BM-MSCs) به عنوان یک راه حل جدید علیه سمیت القا شده با دوکسوروبیسین(Dox) در بیضه رت ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

روش ها:

چهل رت نر پیش بالغ آلبینو به چهار گروه تقسیم شدند(10 رت در هر گروه). اولین گروه به عنوان کنترل مورد تزریق درون صفاقی سالین قرار گرفت. دو مین گروه به صورت درون صفاقی دوز دو میلیون سلولی از BM-MSCها را دریافت کرد. سومین گروه مورد تزریق درون صفاقی یک دوز دوکسی روبیسین(5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن جانور). چهارمین گروه مورد تزریق هم دوکسوروبیسین و هم BM-MSCs قرار گرفتند(با غلظت های از پیش ذکر شده). رت ها بعد از هشت هفته با یک  نر ماده بالغ تیمار نشده به صورت جداگانه نگهداری شدند تا اثرات دوکسوروبیسین روی باروری جنس نر ارزیابی شود.

نتایج:

 سلول های BM-MSCs با اثرات مخرب دوکسوروبیسین در بدن مقابله کرد که از طریق وزن بیضه و هم چنین کیفیت اسپرم از طریق افزایش غلظت اسپرم و کاهش نرخ اسپرم غیر طبیعی مشخص شد. سلول های BM-MSCs استرس اکسیداتیو بیضه ای را بوسیله کاهش سطح افزایش یافته ملوندیالدهید و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی به طور قابل توجهی کاهش داد. از نظر بافت شناسی، آتروفی بیضه ای، آسیب شدید اسپرماتوژنز و کاهش قابل توجه قطر و ضخامت لایه سلولی زایا مجاری سمنی فروس ناشی از دوکسوروبیسین به طور قابل توجهی بعد از استفاده از BM-MSCs ریکاوری شد.

جمع بندی:

 سلول های BM-MSCs نقش قابل توجهی در احیای کارایی ساختاری سیستم تولید مثلی نر در رت ها بعد از تیمار دوکسوروبیسین دارا هستند.

Birth Defects Res. 2019 Jun 18. doi: 10.1002/bdr2.1535. [Epub ahead of print]

The impact of mesenchymal stem cells on doxorubicin-induced testicular toxicity and progeny outcome of male prepubertal rats.

Abdelaziz MH1, Salah El-Din EY1, El-Dakdoky MH2, Ahmed TA1.

Abstract

BACKGROUND:

Many therapies to treat cancer are gonadotoxic and can lead to infertility. New strategies to diminish the side effects and protective plans during and after chemotherapy are needed. Therefore, bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) as a novel solution were investigated against doxorubicin (Dox)-induced toxicity in rat testes.

METHODS:

Forty male albino prepubertal rats were divided into four groups, 10 rats per each group. The first was injected intraperitoneally with saline as control. The second group was injected intravenously with a single dose of BM-MSCs (2 × 106 cells). The third was injected intraperitoneally with a single dose of Dox (5 mg/kg b.wt). The fourth was injected with both Dox and BM-MSCs as previously mentioned. Rats were cohabited each separately with an untreated adult female after 8 weeks of treatment to examine Dox effects on male's fertility.

RESULTS:

BM-MSCs counteract the deleterious effects of Dox on body, testicular weight as well as sperm quality by increasing sperm concentration and reducing the rate of abnormal sperm. BM-MSCs reduced significantly the testicular oxidative stress by reducing the elevated level of malondialdehyde and increasing the antioxidant capacity. Histologically, the testicular atrophy, severe damage of spermatogenesis and the significant reduction of the diameter and germinative cell layer thickness of the seminiferous tubules caused by Dox were significantly recovered after administration of the BM-MSCs.

CONCLUSION:

BM-MSCs have a significant role in restoring the structural efficiency of male reproductive system in rats after Dox treatment.

© 2019 Wiley Periodicals, Inc.

PMID: 31210400
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان