سلول های بنیادی مزانشیمی و سرطان: چالش های بالینی و فرصت ها

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی پتانسیل درمانی عمیقی را برای درمان بیماری های انسانی مختلف از جمله سرطان نشان داده اند. در بین انواع سلول هایی که می توانند برای این هدف استفاده شوند، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) امیدوار کننده ترین منبع سلول های بنیادی در درمان های شخصی مبتنی بر سلول در نظر گرفته می شوند. ویژگی ذاتی موضعی توموری روی پیشرفت تومور ناشناخته باقی مانده است، آن ها به صورت ژنتیکی به عنوان عوامل ضد سرطانی هدفمند که قادر به مهار رشد تومور بوسیله بلوک کردن فرایندهای مختلف توموری هستند، مدیفه شده یا مهندسی می شوند. علاوه براین، برهمکنش های نزدیکی بین سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های بنیادی سرطانی (CSCs) وجود دارد. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند رشد سلول های بنیادی سرطانی را از طریق مکانیسم های پاراکرین تنظیم کنند. این مطالعه هدف دارد که روی اطلاعات فعلی در مورد درمان های توموری مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی، فرصت ها و چالش ها و هم چنین چشم انداز کاربردهای بالینی بیشتر برای آن فوکوس کند.

Biomed Res Int. 2019 May 8;2019:2820853. doi: 10.1155/2019/2820853. eCollection 2019.

Mesenchymal Stem Cells and Cancer: Clinical Challenges and Opportunities.

Lin W1,2, Huang L1, Li Y1, Fang B1, Li G2,3, Chen L1, Xu L1,4.

Abstract

Stem cell-based therapies exhibit profound therapeutic potential for treating various human diseases, including cancer. Among the cell types that can be used for this purpose, mesenchymal stem cells (MSCs) are considered as promising source of stem cells in personalized cell-based therapies. The inherent tumor-tropic property of MSCs can be used to target cancer cells. Although the impacts of MSCs on tumor progression remain elusive, they have been genetically modified or engineered as targeted anticancer agents which could inhibit tumor growth by blocking different processes of tumor. In addition, there are close interactions between MSCs and cancer stem cells (CSCs). MSCs can regulate the growth of CSCs through paracrine mechanisms. This review aims to focus on the current knowledge about MSCs-based tumor therapies, the opportunities and challenges, as well as the prospective of its further clinical implications.

PMID: 31205939
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان