بهینه سازی تاندون زایی القای فاکتور رشد در کشت سه بعدی سلول های بنیادی مزانشیمی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی بافت های بالغ در درمان آسیب های تاندونی ناتوان کننده امیدوار کننده نشان داده اند. با این حال، مقایسه های اندکی از سلول های بنیادی منابع بافتی مختلف برای تعیین منبع سلولی بهینه به منظور ترمیم تاندون صورت گرفته است. علاوه براین، این احتمال وجود دارد که استفاده از فاکتورهای رشد تاندون زا، درمان با سلول های بنیادی تاندونی را بهبود خواهد بخشید و یک مقایسه جامع در مورد شماری از فاکتورهای رشد مورد نیاز است. تاکنون، انواع مختلف سلول های بنیادی نتوانسته اند با یک رویکرد با کارایی بالا ارزیابی شوند. به این منظور ما یک رویکرد را برای جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان در هیدروژل های کلاژن نوع یک با فاکتورهای رشد تاندون زا و با استفاده از منابع اقتصادی و از نظر تجاری در دسترس ایجاد کردیم. برای بهینه سازی فاکتورهای رشد برای این سنجش، FGF2، TGF-β1، IGF-1 و/یا BMP-12 به تنهایی یا در ترکیبات جدید 1) BMP-12 و IGF-1، 2) TGF-β1 و IGF-1 و/یا 3) BMP-12 و FGF-2 طی یک دوره 10 روزه تست شدند. داده های ما نشان می دهد که مکمل BMP-12 به تنهایی منجر به قویترین بیان ژن های مارکر تاندونی، انقباض پذیری کنترل شده سازه ، یک درجه بالاتر از همراستا شدن سلول ها و مورفولوژی بافت های شبه تاندونی می شود. این سنجش benchtop با استفاده راحت، می تواند برای غربالگری منابع جدید سلول های بنیادی و رده های سلولی برای کاربرد در مهندسی بافت و بهبودی تاندون استفاده شود.

J Tissue Eng. 2019 May 22;10:2041731419848776. doi: 10.1177/2041731419848776. eCollection 2019 Jan-Dec.

Optimizing growth factor induction of tenogenesis in three-dimensional culture of mesenchymal stem cells.

Rajpar I1, Barrett JG1.

Abstract

Adult tissue stem cells have shown promise for the treatment of debilitating tendon injuries. However, few comparisons of stem cells from different tissue sources have been made to determine the optimum stem cell source for treating tendon. Moreover, it is likely that the application of tenogenic growth factors will improve tendon stem cell treatments further, and a comprehensive comparison of a number of growth factors is needed. Thus far, different types of stem cells cannot be evaluated in a high-throughput manner. To this end, we have developed an approach to culture mesenchymal stem cells isolated from bone marrow in collagen type I hydrogels with tenogenic growth factors using economical, commercially available supplies. To optimize growth factors for this assay, FGF-2, TGF-β1, IGF-1, and/or BMP-12 were tested singly and in novel combinations of (1) BMP-12 and IGF-1, (2) TGF-β1 and IGF-1, and/or (3) BMP-12 and FGF-2 over 10 days. Our data suggest that BMP-12 supplementation alone results in the strongest expression of tendon marker genes, controlled contractility of constructs, a higher degree of cell alignment, and tendon-like tissue morphology. This easy-to-use benchtop assay can be used to screen novel sources of stem cells and cell lines for tissue engineering and tendon healing applications.

PMID: 31205672
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان