نقش سودمند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی گرفته شده از چربی ریزریز شده در مدل موشی دیستروفی عضلانی دوشن

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

مقدمه:

هیچ درمان علمی برای دیستروفی عضلانی دوشن(DMD) در دسترس نیست، اما نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی در مدل های پیش درمانگاهی دیستروفی عضلانی دوشن موثر هستند. هدف این مطالعه بررسی اثر چربی ریز ریز  شده روی مدل موشی دیستروفی عضلانی دوشن بود.

روش:

بافت چربی از افراد انسانی سالم جداسازی شده و به صورت درون عضلانی به موش های مدل دیستروفی عضلانی دوشن تزریق شد. آنالیزهای بافتی، سیتوکین ها و اندازه گیری نیروی عضلانی چهار هفته بعد از تزریق انجام گرفت.

نتایج:

 موش دیستروفی عضلانی دوشن تزریق شده با بافت چربی یک فنوتیپ عضلانی بهبود یافته(نکروز و فیبروز کاهش یافته) و یک کاهش سیتوکین های التهابی و قدرت افزایش یافته را نشان داد.

بحث:

 استفاده از چربی ریز ریز شده در عضلات کلیدی فنوتیپ عضلانی را در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن بهبود می بخشد.

Muscle Nerve. 2019 Jun 22. doi: 10.1002/mus.26614. [Epub ahead of print]

Beneficial role of adipose-derived mesenchymal stem cells from micro-fragmented fat in a murine model of Duchenne Muscular Dystrophy.

Bouglé A1,2, Rocheteau P1,3, Briand D1, Hardy D1, Verdonk F1,4, Tremolada C5, Hivelin M6, Chretien F1,7.

Abstract

INTRODUCTION:

No etiologic therapy is available for Duchenne muscular dystrophy (DMD), but mesenchymal stem cells were shown to be effective in pre-clinical models of DMD. The objective of this study is to investigate the effect of micro-fragmented fat extracted on a murine model of DMD.

METHOD:

Fat tissue was extracted from healthy human subjects and injected intra muscularly into DMD mice. Histological analysis, cytokines and force measurement were performed up to 4 weeks after injection.

RESULTS:

DMD mice injected with micro-fragmented fat exhibit an improved muscle phenotype (decreased necrosis and fibrosis), a decrease of inflammatory cytokines and increased strength.

DISCUSSION:

Administration of micro-fragmented fat in key muscles may improve muscular phenotype in DMD patients. This article is protected by copyright. All rights reserved.

This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 31228273
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان