سلول های استرومایی مزانشیمی برای تحمل پیوند

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

در پیوند اندام های توپر، سرکوب ایمنی به صورت طولانی مدت گیرندگان پیوند را در معرض مشکلات تهدید کننده حیات مانند عفونت و بدخیمی  و عوارض جانبی شدید قرار می دهد. سلول درمانی با سلول های استرومایی مزانشیمی(MSC) اخیر به عنوان یک استراتژی امیدوار کننده برای تنظیم پاسخ های ایمنی ضد اهدا کننده ظهور کرده اند و اجازه به حداقل رساندن عوارض داروی سرکوب کننده ایمنی و القای تحمل ایمنی را می دهند. در این مطالعه ما داده های پیش درمانگاهی در مورد سلول های استرومایی مزانشیمی در مدل های پیوند تومور اندام را مرور می کنیم و روی مکانیسم عمل بالقوه این سلول ها شامل تنظیم کاهشی پاسخ های سلول T‌افکتور و فعال سازی مسیرهای تنظیمی فوکوس می کنیم. هم چنین ما مروری اجمالی روی داده های موجود در مورد بی خطر بودن و امکان پذیر بودن سلول درمانی (با سلول های استرومایی مزانشیمی) در بیمارانی که متحمل پیوند اندام توپر شده اند خواهیم داشت و مباحثی که قبل از تثبیت سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان یک سلول درمانی قابل تحمل موثر و بی خطر در پیوند باید حل شوند را مورد تاکید قرار می دهیم.

Front Immunol. 2019 Jun 4;10:1287. doi: 10.3389/fimmu.2019.01287. eCollection 2019.

Mesenchymal Stromal Cells for Transplant Tolerance.

Podestà MA1,2, Remuzzi G1, Casiraghi F1.

Abstract

In solid organ transplantation lifelong immunosuppression exposes transplant recipients to life-threatening complications, such as infections and malignancies, and to severe side effects. Cellular therapy with mesenchymal stromal cells (MSC) has recently emerged as a promising strategy to regulate anti-donor immune responses, allowing immunosuppressive drug minimization and tolerance induction. In this review we summarize preclinical data on MSC in solid organ transplant models, focusing on potential mechanisms of action of MSC, including down-regulation of effector T-cell response and activation of regulatory pathways. We will also provide an overview of available data on safety and feasibility of MSC therapy in solid organ transplant patients, highlighting the issues that still need to be addressed before establishing MSC as a safe and effective tolerogenic cell therapy in transplantation.

PMID: 31231393
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان