پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی شبکه ترابکولار علایم حرکتی مدل رتی پارکینسون را بهبود می بخشد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 تیر 1398 | امتیاز: Article Rating

پیوند سلول های بنیادی یک استراتژی درمانی جدید در درمان اختلالات مخرب عصبی مانند بیماری پارکینسون(PD) است. بنابراین در این مطالعه، اثرات درمانی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی شبکه ترابکولار(TM-MSCs) به عنوان منبعی جدید از سلول های بنیادی مزانشیمی در مدل جانوری پارکینسون ارزیابی شد. بعد از ایجاد و اثبات رت های شبه پارکینسونی از طریق استفاده از 6-هیدروکسی دوپامین(6-OHDA) و تست چرخشی ناشی از آپومورفین، سلول های بنیادی مزانشیمی شبکه ترابکولار (سلول های طبیعی و القا شده) نشان دار شده با پروتئین فلورسنت سبز(GFP) به استراتیوم رت ها پیوند شد. سپس، تست چرخشی، تست روتارد، زمینه باز، تست های حافظه ای اجتناب پذیر غیر فعال و ایمنوهیستوشیمی برای تیروزین هیدروکسیلاز(TH) انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد بازگشت ها به طور قابل توجهی کاهش یافت و بعد از پیوند سلول ها، بهبودی عملکرد حرکتی حاصل شد. با این حال، تفاوت قابل توجهی در حافظه اجتناب پذیر غیر فعال جانوران مشاهده نشد که بوسیله تست شاتل باکس ثبت شد. تعداد سلول های نشان دار شده با GFP بیان کننده تیروزین هیدروکسیلاز  در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی افزایش یافت. در مجموع، به نظر می رسد که پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی شبکه ترابکولار و سلول های بنیادی مزانشیمی شبکه ترابکولار القایی دارای اثرات مثبتی روی برخی از ابعاد مدل جانوری پارکینسون داشته باشد. سایر مطالعات ممکن است اثرات مثبت بالقوه این سلول ها را در مطالعات آزمایشگاهی و بالینی آشکار سازد.

Biologicals. 2019 Jun 29. pii: S1045-1056(18)30250-1. doi: 10.1016/j.biologicals.2019.06.006. [Epub ahead of print]

Trabecular meshwork mesenchymal stem cell transplantation improve motor symptoms of parkinsonian rat model.

Mostafavi H1, Ghassemifard L2, Rostami A2, Alipour M2, Nadri S3.

Abstract

Stem cell transplantation is a new therapeutic strategy in the treatment of neurodegenerative disorders such as Parkinson's disease (PD). Therefore, in this study, the therapeutic effects of Trabecular Meshwork Mesenchymal Stem Cells (TM-MSCs) transplantation, as a new source of mesenchymal stem cells, were evaluated in the animal model of PD. After the development and confirmation of hemi-parkinsonian rats by administration of 6-hydroxy dopamine (6-OHDA) and apomorphine-induced rotation test, green fluorescent protein (GFP) labeled TM-MSCs (normal and induced cells) were transplanted in the striatum of rats. Next, the rotation test, rotarod test, open field, passive avoidance memory tests and immunohistochemistry for tyrosine hydroxylase (TH) were done. The results showed that the number of turns significantly decreased and the improvement of motor performance was achieved after cell transplantation. However, there was no significant difference in passive avoidance memory of animals documented by shuttle box test. The number of GFP- labeled cells expressing TH significantly is increased compared to the vehicle group. Collectively, it seems that TM-MSCs and induced TM-MSCs cell transplantation have positive effects on some aspects of the animal model of PD. Other studies may reveal the potentially positive aspects of these cells in the laboratory and clinical studies.

PMID: 31262640
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان