مدل های سلولی سمیت و تجمع آلفا-سینکولین

تاریخ انتشار: جمعه 04 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

تاخوردگی نامناسب و تجمع آلفا-سینکولین(α-syn) به همراه سمیت سلولی یکی از مشخصه های اجسام لوی در اختلالاتی مانند پارکینسون، زوال عقل همراه با اجسام لوی و چندین آتروفی سیستم است. اگرچه، این امر نقش حیاتی را در پاتوژنز و پیشرفت بیماری بازی می کند، عملکرد آلفا-سینکولین و مکانیسم های مولکولی دخیل در سمیت عصبی ناشی از آلفا-سینکولین در این بیماری ها هنوز ناشناخته است. مدل های آزمایشگاهی برون تنی و درون تنی بی شمار که پاتولوژی آلفا-سینکولین را تقلید می کنند مانند اولیگومریزاسیون، سمیت و اخیرا انتشار عصبی، طی سال ها تولید شده است. به طور ویژه، مدل های سلولی برای درک ما از فرایندهای پاتوژنیک بیماری حیاتی هستند و برای غربالگری مولکول هایی که سمیت آلفا-سینکولین را تعدیل می کنند سودمند هستند. در این جا، ما مدل های کشت سلول مبتنی بر آلفا-سینکولین را مرور می کنیم که برخی از ویژگی های جمعیت های عصبی در بیماران از موجودات تک سلولی تا رده های سلولی پستانداران و نورون های اولیه را به عنوان یک مدل پیشرفته از رده های سلولی مختص بیمار شبیه سازی می کنند. این سلول های بازبرنامه ریزی شده موسوم به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به دلیل این که ویژگی های نورون های موجود در بیماران را به طور دقیق شبیه سازی می کنند و یک ابزار ارزشمند را برای مطالعات مکانیکی ارائه می دهند، مورد توجه قرار گرفته اند. هم چنین ما بحث می کنیم که چگونه مدل های سلولی مختلف ممکن است ابزار قوی را برای غربالگری های پیشرفته مولکول هایی که قادرند سمیت آلفا-سینکولین را تعدیل کنند و مانع از تجمع آن شوند، فراهم آورند.

J Neurochem. 2019 Jul 2. doi: 10.1111/jnc.14806. [Epub ahead of print]

Cellular models of alpha-synuclein toxicity and aggregation.

Delenclos M1, Burgess JD1,2, Lamprokostopoulou A3, Outeiro TF4,5,6, Vekrellis K3, McLean PJ1,2.

Abstract

Misfolding and aggregation of alpha-synuclein (α-syn) with concomitant cytotoxicity is a hallmark of Lewy body related disorders such as Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies, and multiple system atrophy. Although it plays a pivotal role in pathogenesis and disease progression, the function of α-syn and the molecular mechanisms underlying α-syn-induced neurotoxicity in these diseases are still elusive. Many in vitro and in vivo experimental models mimicking α-syn pathology such as oligomerization, toxicity and more recently neuronal propagation have been generated over the years. In particular, cellular models have been crucial for our comprehension of the pathogenic process of the disease and are beneficial for screening of molecules capable of modulating α-syn toxicity. Here, we review α-syn based cell culture models that reproduce some features of the neuronal populations affected in patients, from basic unicellular organisms to mammalian cell lines and primary neurons, to the cutting edge models of patient-specific cell lines. These reprogrammed cells known as induced pluripotent stem cells (iPSCs) have garnered attention because they closely reproduce the characteristics of neurons found in patients and provide a valuable tool for mechanistic studies. We also discuss how different cell models may constitute powerful tools for high-throughput screening of molecules capable of modulating α-syn toxicity and prevention of its propagation. This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 31265132
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان