سلول های استرومایی مزانشیمی در مقایسه با فیبروبلاست های درمی به طور موثرتری کلاژن را منقبض می کنند: کاربردها برای سلول درمانی

تاریخ انتشار: جمعه 11 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

سلول درمانی نسل جدیدی از تکنیک های به خوبی تثبیت شده است. نشان داده شده است که سلول درمانی با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بهبودی زخم را در موش های دیابتی تقویت می کند که حداقل تاحدی به دلیل تولید افزایش یافته فاکتورهای رشد است. با این حال، مشخص نیست که آیا سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند به صورت زیست مکانیکی بسته شدن زخم را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر، مشخص نیست. با استفاده از یک مدل انقباض ژل کلاژنی سلول دار به خوبی ایجاد شده، ما برهمکنش های بین سلول های بنیادی مزانشیمی و ماتریکس خارج سلولی را بررسی کردیم.

روش ها:

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مشتق از کبد جنینی موشی یا فیبروبلاست های درمی جنینی(DFs) در ژل های کلاژن سلول دار شده(CPCGs) کشت شدند. اثر تراکم سلولی، محیط شرطی، فاکتورهای رشد(TGF-B1, FGF, PDGF-BB)، اخلال گرهای اسکلت سلولی(کلشی سین، سیتوکالازین-D)، هیپوکسی مربوطه روی انقباض ژل ارزیابی شد. در نهایت، ما بیان گیرنده های اینتگرین و برخی فاکتورهای رشد را بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی درون ژل های متبض شونده اندازه گیری کردیم.

نتایج:

نتایج ما نشان می دهد که در تراکم های مختلف، سلول های بنیادی مزانشیمی یک انقباض ژل بالاتر را در مقایسه با فیبروبلاست های درمی جنینی القا کردند. تراکم سلولی بالاتر منجر به انقباض سریع تر و کامل تر CPCGs شد. مهار کننده های اسکلت سلولی، در یک روش وابسته به دوز، انقباض ناشی از سلول های بنیادی مزانشیمی را مهار کرد. فاکتورهای رشد، محیط شرطی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی و فیبروبلاست های درمی جنینی و هیپوکسی، همگی انقباض CPCG را تحت تاثیر قرار داد.

بحث:

 نتایج نشان می دهد که سلول های بنیادی مزانشیمی قادر به مشارکت مستقیم در بسته شدن زخم از طریق انقباض ماتریکسی هستند و در مقایسه با فیبروبلاست های درمی جنینی موثرتر هستند. علاوه براین، این مطالعه اهمیت این امر را نشان می دهد که چگونه فاکتورهایی مانند انقباض سلولی، سیتوکین ها و کشش اکسیژن می تواند تعدیل بالقوه ای در درمان ها برای تصحیح اختلالات بهبودی زخم ارائه دهند.

PLoS One. 2019 Jul 15;14(7):e0218536. doi: 10.1371/journal.pone.0218536. eCollection 2019.

Mesenchymal stromal cells contract collagen more efficiently than dermal fibroblasts: Implications for cytotherapy.

Hilton SA1, Dewberry LC1, Hodges MM1, Hu J1, Xu J1, Liechty KW1,2, Zgheib C1.

Abstract

BACKGROUND:

Stem cell therapy is the next generation a well-established technique. Cell therapy with mesenchymal stem cells (MSC) has been demonstrated to enhance wound healing in diabetic mice, at least partly due to improved growth factor production. However, it is unclear whether MSC can biomechanically affect wound closure. Utilizing the well-established cell-populated collagen gel contraction model we investigated the interactions between MSC and the extracellular matrix.

METHODS:

Murine fetal liver-derived Mesenchymal Stem Cells (MSCs) or fetal Dermal Fibroblasts (DFs) were cultured in cell-populated collagen gels (CPCGs). The effect of cell density, conditioned media, growth factors (TGF-B1, FGF, PDGF-BB), cytoskeletal disruptors (colchicine, cytochalasin-D), and relative hypoxia on gel contraction were evaluated. Finally, we also measured the expression of integrin receptors and some growth factors by MSCs within the contracting gels.

RESULTS:

Our results show that at different densities, MSCs induced a higher gel contraction compared to DFs. Higher cell density resulted in faster and more complete contraction of CPCGs. Cytoskeletal inhibitors either inhibited or prevented MSC-mediated contraction in a dose dependent fashion. Growth factors, conditioned media from both MSC and DF, and hypoxia all influenced CPCG contraction.

DISCUSSION:

The results suggest that MSCs are capable of directly contributing to wound closure through matrix contraction, and they are more effective than DF. In addition, this study demonstrates the importance of how other factors such as cell concentration, cytokines, and oxygen tension can provide potential modulation of therapies to correct wound healing impairments.

PMID: 31306414
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان