مروری بر روش های مختلف برای افزایش کارایی درمان زخم بر مبنای سلول های بنیادی مزانشیمی

تاریخ انتشار: جمعه 11 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بهبودی زخم را تسریع می کنند اما محیط نامناسب جایگاه زخم پذیرش این سلول ها، احتباس آن ها و نرخ بقای آن ها را محدود می کند. چندین رویکرد برای تقویت پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی وجود دارد. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از زباله های پزشکی، قابلیت های بازسازی کنندگی قابل توجهی را در مقایسه با منابع متداول نشان می دهند. کاربرد داربست های مختلف انتقال سلول های بنیادی مزانشیمی و مهاجرت آن ها به زخم را افزایش می دهد. کشت اسفروئیدی سلول های بنیادی مزانشیمی اثرات پاراکرینی سلول های به دام افتاده و ترشح سیتوکین های پیش رگزا و ضد التهابی را افزایش می دهد. پیش تیمار و پیش شرط کردن سلول های بنیادی مزانشیمی، مهاجرت، تکثیر و نرخ بقای سلولی را افزایش می دهد که منجر به رگزایی، اپی تلیالی شدن مجدد، بسته شدن زخم و تشکیل بافت گرانوله به میزان بیشتر می شود. علاوه براین، مدیفیکاسیون های ژنتیکی به منظور افزایش رگزایی سلول های بنیادی مزانشیمی، پتانسیل تمایزی و هم چنین افزایش طول عمر سلولی صورت گرفته است. در این جا، ما نتایج رویکردهای ذکر شده را مرور می کنیم و اطلاعات مربوط به توسعه مداوم درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی برای زخم را ارائه می دهیم.

Wound Repair Regen. 2019 Jul 12. doi: 10.1111/wrr.12749. [Epub ahead of print]

A Review on Different Methods to Increase the Efficiency of Mesenchymal Stem Cell-Based Wound Therapy.

Shojaei F1, Rahmati S2, Banitalebi Dehkordi M3.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) accelerate wound healing but the harsh environment of wound site limits the engraftment, retention, and survival rate of transplanted cells. There are multiple approaches that amplify the therapeutic potential of MSCs. The MSCs derived from medical waste material, provide comparable regenerative abilities compared to traditional sources. The application of different scaffolds increases MSC delivery and migration into the wound. The spheroid culture of MSC increases the paracrine effects of the entrapped cells and the secretion of pro-angiogenic and anti-inflammatory cytokines. The MSC pretreating and preconditioning enhances the cell migration, proliferation, and survival rate which lead to higher angiogenesis, re-epithelialization, wound closure, and granulation tissue formation. Moreover, genetic modification has been performed in order to increase MSC angiogenesis, differentiation potential as well as the cell life span. Herein, we review the results of aforementioned approaches and provide information accommodating to the continued development of MSC-based wound therapy in the future. This article is protected by copyright. All rights reserved.

This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 31298446
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان