تمایز هدایت شده سلول های بنیادی پرتوان بوسیله فاکتورهای رونویسی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی جنینی(ESCs) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به عنوان ابزاری امیدوار کننده برای پزشکی بازساختی، مدل سازی بیماری و غربالگری دارویی مورد استفاده قرار گرفته اند. استراتژی های مرسوم و معمول برای تمایز سلول های بنیادی پرتوان  به سمت انواع سلول های مربوط به بیماری به تیمار متوالی مولکول های پیام رسان شناسایی شده بر مبنای اطلاعات زیست شناسی تکوینی بستگی دارد. با این حال، این استراتژی ها با مشکلاتی مانند خلوص پایین، عدم کارایی و شرایط کشت مقرون به صرفه همراه هستند. روند رو به رشد تحقیقات اخیر بازبرنامه ریزی موثر سرنوشت سلولی بوسیله بیان اجباری فاکتورهای رونویسی تنها یا متعدد را نشان داده است. در این جا، ما روش های تمایزی هدایت شده سلول های بنیادی پرتوان بوسیله فاکتورهای رونویسی به سمت سلول های عصبی، عضلانی، کبدی و پانکراسی اندوکرین را مرور می کنیم. کاربردهای بالقوه و محدودیت ها نیز به منظور ایجاد جهت گیری های آینده این تکنیک برای اهداف درمانی مورد بحث قرار می گیرد.

Mol Cells. 2019 Mar 31;42(3):200-209. doi: 10.14348/molcells.2019.2439. Epub 2019 Mar 15.

Directed Differentiation of Pluripotent Stem Cells by Transcription Factors.

Oh Y1, Jang J1,2.

Abstract

Embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) have been used as promising tools for regenerative medicine, disease modeling, and drug screening. Traditional and common strategies for pluripotent stem cell (PSC) differentiation toward disease-relevant cell types depend on sequential treatment of signaling molecules identified based on knowledge of developmental biology. However, these strategies suffer from low purity, inefficiency, and time-consuming culture conditions. A growing body of recent research has shown efficient cell fate reprogramming by forced expression of single or multiple transcription factors. Here, we review transcription factor-directed differentiation methods of PSCs toward neural, muscle, liver, and pancreatic endocrine cells. Potential applications and limitations are also discussed in order to establish future directions of this technique for therapeutic purposes.

PMID: 30884942
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان